Συστάσεις για την καλλιέργεια βαμβακιού στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

Συστάσεις για την καλλιέργεια βαμβακιού στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

Συστάσεις για την καλλιέργεια βαμβακιού στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και ΚτηνιατρικήςτηςΠεριφερειακήςΕνότηταςΛάρισας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Λάρισας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

1. Διαπιστώσεις
Οι συλλήψεις ενηλίκων (πεταλούδων) πράσινου σκουληκιού στο δίκτυοφερομονικώνπαγίδων της υπηρεσίας μας κυμαίνονται σε σχετικά υψηλά επίπεδα έως υψηλά σε αρκετές περιοχές τηςΠ.Ε. Λάρισας. Σχετικά υψηλές συλλήψεις ενήλικων πράσινου σκουληκιού διαπιστώνονται στις ευρύτερες περιοχές τωνΔ.Κ. Ζαππείου καιΔιλόφουΝίκαιας, ενώ υψηλές συλλήψεις διαπιστώνονται στις ευρύτερες περιοχές τωνΔ.Κ. Φαρσάλων,Βαμβακούς, Κοιλάδας,Τερψιθέας,Δασοχωρίου,Φαλάνης, Χάλκης, Γλαύκης καιΑχιλλίουΝίκαιας.

2. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
Επισημαίνεται στουςβαμβακοκαλλιεργητές, ότι στα αρχικά στάδια, οι εντομολογικές προσβολές και ιδιαίτερα αυτές από το πράσινο σκουλήκι είναι συνήθως τοπικές και περιορισμένης έκτασης, γεγονός που σημαίνει, ότι ακόμη και στο ίδιοβαμβακοχώραφο, το ποσοστό προσβολής από το έντομο μπορεί να διαφέρει σημαντικά από σημείο σε σημείο.Γι’ αυτό το λόγο, η ανάγκη για χημική επέμβαση πρέπει να εκτιμάται προσεκτικά σε επίπεδο κάθε χωραφιού, καθώς στην παρούσα χρονική περίοδο εγκαθίστανται τα ωφέλιμα έντομα στις βαμβακοκαλλιέργειες, που η εξόντωσή τους είναι δυνατόν να οδηγήσει σε δευτερογενείς εξάρσειςτετράνυχου,αφίδωνή άλλων εντομολογικών εχθρών.
Συστήνεται στους παραγωγούς από το επόμενο διάστημα να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να επιθεωρούν τακτικά τις βαμβακοφυτείες τους προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν εντομολογικές προσβολές, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, με το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΡΟΔΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ: Η Υπηρεσία μας ενημερώνει τους παραγωγούς που έχουν τοποθετήσει φερομονικέςπαγίδες στα χωράφια τους για την παρακολούθηση του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού, ότι οι συλλήψεις ενήλικων (πεταλούδων) στις φερομονικές παγίδεςδεν αποτελούν κριτήριο για την εφαρμογή χημικής επέμβασης. Οιφερομονικές παγίδες βοηθούν στον προσδιορισμότης ακριβούς περιόδου αλλαγής των γενεώντου πράσινου και του ρόδινου σκουληκιούκαι σε συνδυασμό με τον επιτόπιο έλεγχο συμβάλλουν στον προσδιορισμό της χρονικής στιγμής για επέμβαση. Σε καμία περίπτωσηοιφερομονικέςπαγίδες δεν αποτελούν μέσοεκτίμησης τουύψουςτηςπροσβολής, αλλά είναι σημαντικό εργαλείο εκτίμησης του κινδύνου.Η σοβαρότητα της προσβολής είναι συνάρτηση: 1) του αριθμού και της ηλικίας των ζωντανών προνυμφών (σκουληκιών) που διαπιστώνονται από τις επιτόπιες επισκέψεις στους αγρούς και 2) του σταδίου ανάπτυξης της καλλιέργειας.Ουσιαστικό κριτήριο για την απόφαση λήψης ή όχι μέτρων αντιμετώπισης είναιμόνοτα αποτελέσματα των επιτόπιων δειγματοληψιών στα όργανα των φυτών (χτένια, άνθη, καρύδια).
Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι η δράση του πράσινου σκουληκιού, στο βλαστικό στάδιο που βρίσκονται αυτή τη χρονική περίοδο οι βαμβακοκαλλιέργειες μπορεί να αναχαιτιστεί από την δραστηριότητα των ωφέλιμων εντόμων που έχουν εγκατασταθεί και που είναι χρήσιμα στις επόμενες και πιο καταστρεπτικές γενεές. Επίσης, οι προσβολές από την 1ηγενιά του πράσινου σκουληκιού στο βαμβάκι που αρχίζει από τα μέσα Ιουνίου δεν είναι σημαντικές λόγω της ικανότητας τουβαμβακοφύτουνα αναπληρώνει τα κατεστραμμένα καρποφόρα όργανα. Γι’ αυτό, παρακαλούνται οι παραγωγοί να μην προβαίνουν σε χημική επέμβαση «προληπτικά», αφού τα ωφέλιμα έντομα που παρατηρούνται από τους επιτόπιους ελέγχους είναι «σύμμαχοι» μας στην καταπολέμηση του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού. Εφόσον απαιτηθεί χημική καταπολέμησητότε αυτή πρέπει να διενεργείται με εντομοκτόνα εκλεκτικής δράσης (π.χ.Bacillusthuringiensis,Diflubenzuron,Spinosad,Emamectinbenzoate,Chlorantraniliprole) που είναι φιλικότερα προς τα ωφέλιμα έντομα.
Επίσης, οι συνάδελφοι Γεωπόνοιπου πιθανόνεντοπίσουν σημαντική προσβολή ή ανησυχητικό αριθμό συλληφθέντων ατόμων σεφερομονικέςπαγίδες, παρακαλούνταινα επικοινωνήσουν άμεσαμε την υπηρεσίαμας, έτσι ώστε σε συνεργασία μαζί τους, ναεκδοθείπροειδοποίηση για την ευρύτερη περιοχή(τηλ.2413 511119- Δ. Σταυρίδης και2413 511209-Αθ.Λιακατάς).

SHARE