Χορήγηση άδειας, διαθεσιμότητα και λοιπές ενέργειες των εργοδοτών κατά την διάρκεια της...

Χορήγηση άδειας, διαθεσιμότητα και λοιπές ενέργειες των εργοδοτών κατά την διάρκεια της Οικονομικής κρίσης

Χορήγηση άδειας, διαθεσιμότητα και λοιπές ενέργειες των εργοδοτών κατά την διάρκεια της Οικονομικής κρίσης

Σε προηγούμενο άρθρο, κάναμε αναφορά στο διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη και στις δυνατότητες εφαρμογής πράξεων μονομερώς, που απορρέουν από το δικαίωμα αυτό.

Λόγω των οικονομικών συνθηκών των τελευταίων ημερών, πολλές επιχειρήσεις αδυνατώντας να ανταποκριθούν στο μισθολογικό κόστος, έχουν εκκινήσει διάφορες ενέργειες, όπως χορήγηση κανονικής αδείας στους εργαζομένους, μετατροπή της απασχόλησης από πλήρης σε εκ περιτροπής κλπ.

Τι προβλέπει όμως η εργατική νομοθεσία για τις ενέργειες αυτές, κατά πόσο είναι νόμιμες και έχει ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία;

Άδεια άνευ αποδοχών

Με συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με ΑΚ 361 μπορεί να χορηγηθεί στον τελευταίο άδεια άνευ αποδοχών. Στην περίπτωση αυτή η σύμβαση εργασίας αναστέλλεται( συμβατική αναστολή).Κατά την διάρκεια τέτοιου είδους αδείας είναι αμφίβολο αν ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου καθώς δεν υφίσταται καταβολή μισθού. Η ασφαλιστική νομοθεσία δεν προβλέπει συγκεκριμένες διατάξεις για το θέμα αυτό. Απαιτείται όμως κοινοποίηση εγγράφου προς το ΙΚΑ με πρωτόκολλο πριν την έναρξη της αδείας.

Χορήγηση κανονικής άδειας

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, η κατάτμηση του χρόνου αδείας εντός του αυτού ημερολογιακού έτους σε δύο περιόδους, εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης. Σε κάθε περίπτωση η πρώτη περίοδος της αδείας δεν μπορεί να περιλαμβάνει λιγότερες των έξι (6) εργασίμων ημερών επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και των πέντε (5) εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή προκειμένου περί ανηλίκων των δώδεκα (12) εργασίμων ημερών.
Η κατάτμηση του χρόνου αδείας επιτρέπεται και σε περισσότερες των δύο περιόδων, από τις οποίες η μια πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες (2 εβδομάδες), επί πενθημέρου, ή προκειμένου περί ανηλίκων δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες, μετά από έγγραφη αίτηση του μισθωτού προς τον εργοδότη.

Ειδικά σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που απασχολούν τακτικό και εποχικό προσωπικό και παρουσιάζουν ιδιαίτερη σώρευση εργασίας που οφείλεται στο είδος και την φύση των εργασιών, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο του έτους, για το τακτικό προσωπικό, ο εργοδότης δύναται να χορηγεί το τμήμα της αδείας των 10 εργάσιμων ημερών επί πενθημέρου ή 12 επί εξαημέρου, οποτεδήποτε εντός του ημερολογιακού έτους.

Επιβολή συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης

Ο εργοδότης, εφόσον αποδεδειγμένα μειώθηκε η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης(πτώση τζίρου) ,έχει το δικαίωμα μέχρι εννιά(9) μήνες στο ημερολογιακό έτος να επιβάλει μονομερώς σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης ,αρκεί προηγουμένως να προβεί σε διαβούλευση με τον νόμιμο εκπρόσωπο του εργαζομένου. Χρειάζεται αρκετή προσοχή καθώς η μη τήρηση των κανόνων της νομοθεσίας επιβάλει την ακυρότητα της πράξης( 1252/2014 Α.Π.).

Να θέσει τον εργαζόμενο σε διαθεσιμότητα

Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα μέχρι τρείς(3) μήνες στο έτος να θέσει τον εργαζόμενο σε διαθεσιμότητα εφόσον αποδεδειγμένα μειώθηκε η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης αρκεί προηγουμένως να ενημερώσει και να έρθει σε διαβούλευση με τον νόμιμο εκπρόσωπο του εργαζομένου(αρ. 10 Ν3198/1955). Όπως και στην περίπτωση της εκ περιτροπής απασχόλησης η μη τήρηση των κανόνων της νομοθεσίας επιβάλει την ακρότητα της πράξης.

Μείωση και μη καταβολή μισθού

Η μη καταβολή του μισθού(λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη) δεν συνεπάγεται βλαπτική μεταβολή για τον εργαζόμενο, αλλά όταν αυτή συνδέεται με πρόθεση του εργοδότη να τον αναγκάσει να παραιτηθεί, επιφέρει βλαπτική μεταβολή(σε κάθε περίπτωση κρίνεται από την δικαιοσύνη). Η μείωση του μισθού απαιτεί την συγκατάθεση του εργαζομένου.

Taxshield logo

 

 

 

 

 

Βασιλόγαμβρος χρήστος
Οικονομολόγος-Λογιστής
Ηρώων Πολυτεχνείου 6,Καρδίτσα
τηλ:2441_181025,email:c.vasilogambros@gmail.com

 

SHARE
Οικονομολόγος-Λογιστής. Απόφοιτος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Ηρώων Πολυτεχνείου 6, Καρδίτσα. Τηλ: 2441181025.