Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) CORAGEN 20...

Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) CORAGEN 20 SC

Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) CORAGEN 20 SC

Με απόφαση που υπογράφει ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, κ. Β. Αποστόλου χορηγείται κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά, 120 ημερών, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) CORAGEN 20 SC για χρήση από τον Συνεταιρισμό Καπνοπαραγωγών Θράκης.

Σύμφωνα με την απόφαση ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Συντονιστική Εθνική Αρχή (ΣΕΑ) για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

SHARE