Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ενεργειακή απόδοση

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ενεργειακή απόδοση

Η κυβέρνηση επανέφερε τροποποιημένο σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με το οποίο ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία 2012/27 για την
ενεργειακή απόδοση. Η εφαρμογή των προβλέψεων του νομοσχεδίου συνεπάγεται τεράστιο χρηματοδοτικό κόστος για το Δημόσιο, που θα πρέπει να προχωρήσει σε μεγάλες επενδύσεις ενεργειακής εξοικονόμησης, ειδικά στα πιο «γερασμένα» κτίρια.

Με το νομοσχέδιο καθιερώνεται σύστημα ενεργειακών ελέγχων σε επιχειρήσεις από ειδικευμένους ενεργειακούς ελεγκτές, ενώ προβλέπονται υποχρεωτικά ή προαιρετικά μέτρα για την καλύτερη ενεργειακή απόδοση (π.χ. φορολογικά ή τιμολογιακά και άλλα αντικίνητρα για την υπερκατανάλωση), όπως:

  • Υποχρέωση ενεργειακής ανακαίνισης του 3% της επιφάνειας των ιδιόκτητων δημόσιων κτιρίων με ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 250 τ.μ.
  • Υποχρεωτική εκπόνηση σχεδίων δράσης και ενεργειακής διαχείρισης για την ανακαίνιση κτιρίων από περιφέρειες και δήμους.
  • Ο δημόσιος τομέας απαιτείται να αγοράζει προϊόντα, υπηρεσίες και κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Τα κτίρια που αγοράζονται ή μισθώνονται από το Δημόσιο πρέπει να είναι τουλάχιστον ενεργειακής κατηγορίας «Γ».
  • Από 1.1.2017 καθιερώνεται καθεστώς επιβολής προς τους διανομείς ενέργειας ή και εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας για την επίτευξη στόχου εξοικονόμησης ενέργειας έως το 2020 που ισούται με 1,5% των κατ’ όγκο ετήσιων πωλήσεων ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές όλων των διανομέων ενέργειας είτε όλων των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας του μέσου όρου των ετών 2010, 2011, 2012. Τα καθεστώτα επιβολής
    μπορούν να συνδυαστούν με εναλλακτικά μέτρα πολιτικής.
  • Καθιερώνεται σύστημα ενεργειακών ελέγχων από ανεξάρτητους πιστοποιημένους ενεργειακούς ελεγκτές. Οι ενεργειακοί έλεγχοι είναι υποχρεωτικοί για τις μη μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκτός εάν εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης.
  • Προώθηση ατομικών μετρητών και ευφυών συστημάτων μέτρησης της ενέργειας.
  • Υποχρέωση για παροχή πληροφοριών τιμολόγησης βασιζόμενων στην πραγματική κατανάλωση.