Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, των άρθρων 95 & 96 του Ν.3463/06 και των άρθρων 2 & 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 13-7-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00“ μ., με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα παρακάτω:

  1. 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο Πλαίσιο εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Καρδίτσας (2014 – 2019) (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παροχή γνώμης επί του Β2 σταδίου της μελέτης “Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας” (εισ.: Περσ. Ράγκου – Β. Ανυφαντής)
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης προμηθειών έτους 2015 σκέλος ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ). (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
  1. 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή από το Οικονομικό Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου παραστατικών ΠΟΕ (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)