4 θέσεις εργασίας στην εφορεία αρχαιοτήτων Καρδίτσας

4 θέσεις εργασίας στην εφορεία αρχαιοτήτων Καρδίτσας

4 θέσεις εργασίας στην εφορεία αρχαιοτήτων Καρδίτσας

Ανακοινώθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τις ανάγκες του υποέργου 5 «Αρχαιολογία» του ενταγμένου στο Ε.Π. «Περιβάλλον -Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» έργου «Ύδρευση Ανατολικής Πλευράς Νομού Καρδίτσας από τη Λίμνη Σμοκόβου» (ΕΣΠΑ), για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών και όχι πέραν της λήξης του έργου (31/12/2015).
Οι θέσεις αφορούν την ειδικότητα ΔΕ Σχεδιαστών με ειδίκευση στη σχεδίαση ευρημάτων και την αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:
Λουκιανού 1, Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα, υπόψη κας Τσιανάκα Παρασκευής
(τηλ. επικοινωνίας: 24410 61564)
εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 13-07-2015 έως και 17-07-2015).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:
α. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

post all exelixis