Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις ετοιμάζει η ΕΑΑΔΗΣΥ

Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις ετοιμάζει η ΕΑΑΔΗΣΥ

Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες  Συμβάσεις ετοιμάζει η ΕΑΑΔΗΣΥ

Έκτακτους ελέγχους για την έκδοση  πορισμάτων σε νευραλγικούς φορείς που διενεργούν δημοσίους διαγωνισμούς ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Δημήτριος Ράικος, προκειμένου να συμβάλει στην καταπολέμηση της διαφθοράς στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Επίσης, ανακοίνωσε συνεργασία με κύριους ελεγκτικούς φορείς της δημοσίας διοίκησης προς την κατεύθυνση αυτή, θέτοντας την καταπολέμηση της διαφθοράς ως έναν
από τους σημαντικότερους πυλώνες την εθνικής στρατηγικής του τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) εξέδωσε πριν μερικές ημέρες κατευθυντήρια οδηγία [9/2015] σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή των δημοσίων διαγωνισμών, παρουσιάζοντας τις βασικότερες σχετικές νέες νομοθετικές ρυθμίσεις στον τομέα αυτό, προβάλλοντας ταυτοχρόνως την υιοθέτηση ορθών πρακτικών για την πρόληψη και τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή των δημοσίων διαγωνισμών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι πρόσφατες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, οι σημερινοί δημοσιονομικοί περιορισμοί, καθώς και η αξιολόγηση της εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, η οποία ανέδειξε περιθώρια βελτίωσης στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων, προέκριναν ως επιτακτική την ανάγκη εκσυγχρονισμού των κανόνων για τις Δημόσιες Συμβάσεις. Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, σε συνεργασία με υπουργεία και φορείς του δημοσίου, επιχειρεί την εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Αρχής, στην οποία παραβρέθηκαν εκπρόσωποι πολλών υπουργείων, συμφωνήθηκαν οι στρατηγικές κατευθύνσεις και οι στόχοι και αναπτύχθηκε σχετική δέσμη δράσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Ιδιαιτέρως επισημάνθηκε η προσπάθεια δημιουργίας ενός απλού, δίκαιου, έξυπνου και ευέλικτου συστήματος, που θα εγγυάται την παροχή δημοσίων έργων, υπηρεσιών και προμήθεια αγαθών στη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής, τηρώντας τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών τόσο μέσω των κανόνων δικαίου όσο και μέσω του εξορθολογισμού των δομών και των πληροφοριακών συστημάτων.