422 θέσεις δωρεάν φιλοξενίας παιδιών σε Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς & ΚΔΑΠ...

422 θέσεις δωρεάν φιλοξενίας παιδιών σε Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς & ΚΔΑΠ του Δήμου Καρδίτσας

422 θέσεις δωρεάν φιλοξενίας παιδιών σε Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς & ΚΔΑΠ του Δήμου Καρδίτσας

Μέσω της Δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”του ΕΣΠΑ

Από την Τετάρτη 5 Αυγούστου έως την Τρίτη 18 Αυγούστου η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων γυναικών

Από την Τετάρτη 5 Αυγούστου έως την Τρίτη 18 Αυγούστου μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) όσοι ενδιαφέρονται για τη δωρεάν φιλοξενία των παιδιών τους στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καρδίτσας , μέσω της Δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” του ΕΣΠΑ.
Από το Δήμο Καρδίτσας ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των δομών του προς την ΕΕΤΑΑ, που είναι ο φορέας διαχείρισης του προγράμματος. Οι προσφερόμενες μέσω της Δράσης θέσεις στις δομές του Δήμου Καρδίτσας είναι 247 για τους Βρεφονηπιακούς- Παιδικούς Σταθμούς και 175 για τα ΚΔΑΠ και κατανέμονται ως εξής:

1. Βρεφονηπιακοί- Παιδικοί Σταθμοί
– Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Καρδίτσας ( Αλ. Παναγούλη 1, τηλ. 244102321): 12 θέσεις για βρέφη 2 μηνών έως 2,5 ετών.
– Α” Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Καρδίτσας (Τέρμα Ταυρωπού,τηλ. 2441071206): 20 θέσεις για προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
– Β” Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Καρδίτσας ((Τέρμα Ταυρωπού,τηλ. 2441071206): 25 θέσεις για προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
– Α” Παιδικός Σταθμός Δήμου Καρδίτσας ( Τρικάλων 190, τηλ. 2441022929): 45 θέσεις για προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
– Β” Παιδικός Σταθμός Δήμου Καρδίτσας (Αλ. Παναγούλη 1,τηλ. 2441026026): 45 θέσεις για προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
– Γ” Παιδικός Σταθμός Δήμου Καρδίτσας ( Καραϊσκάκη 42, τηλ 2441073295): 45 θέσεις για προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
– Δ” Παιδικός Σταθμός Δήμου Καρδίτσας (Τέρμα Αισώπου, τηλ. 2441041802): 25 θέσεις για προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
– Παιδικός Σταθμός Καρδιτσομαγούλας Δήμου Καρδίτσας ( Καρδιτσομαγούλα, τηλ. 2441025062): 30 θέσεις για προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

2. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
– Κ.Δ.Α.Π. 1 Γαρδικίου (Γαρδικίου 4, τηλ. 2441071251): 30 θέσεις για παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.
– Κ.Δ.Α.Π. 2 Καρδιτσομαγούλας ( Καρδιτσομαγούλα, τηλ. 2441071241): 30 θέσεις για παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.
– Κ.Δ.Α.Π. 3 Γιολδάση (Δημ. Λάππα 142,τηλ. 2441071053) 45 θέσεις για παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.
– Κ.Δ.Α.Π. Αρτεσιανού (Αρτεσιανό, τηλ. 2441080442) 30 θέσεις για παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.
– Κ.Δ.Α.Π. 5 Προδρόμου (Πρόδρομος, τηλ. 2441062162): 40 θέσεις για παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

Ωφελούμενες-οι του προγράμματος
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών ή /και νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, καθώς και άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία, που:
α) Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές/αλλοδαποί από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
β) Επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις παραπάνω δομές
γ) Έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 €. Το συνολικό (οικογενειακό) εισόδημα που θα λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη της ωφελούμενης στην παρούσα, θα προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του Υπουργείου Οικονομικών του οικονομικού έτους 2015 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2014 – 31/12/2014).
Για τον υπολογισμό του δηλωθέντος εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ετήσιο εισόδημα, όπως αναγράφεται στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα). Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.

Οι αιτήσεις
Η αίτηση συμμετοχής των ενδιαφερομένων γυναικών, θα ξεκινήσει να διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr), της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (www.epanad.gov.gr) και της Κ.Ε.Δ.Ε. (www.kedke.gr ) από τις 4/8/2015.
Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικά ή με κούριερ στη Δ/νση:
ΕΕΤΑΑ Γραφείο Θεσσαλίας, Αλ. Παπαναστασίου 33, 41222 Λάρισα από τις 5/8/2015 έως 18/8/2015 και ώρα 14.00 βάση απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (κούριερ)
Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που συνυποβάλονται με την αίτηση στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ http://www.eetaa.gr , στο γραφείο Παιδικών Σταθμών του Δήμου (Ταλιαδούρου 2, Εμπορικό Κέντρο, τηλ 24410 76208 και 79159) και στα ΚΔΑΠ τις ώρες λειτουργίας τους.

post all exelixis

 

SHARE