Κι όμως, εκδόθηκε νέα απόφαση στο »εξοικονόμηση κατ” οίκον»

Κι όμως, εκδόθηκε νέα απόφαση στο »εξοικονόμηση κατ” οίκον»

Κι όμως, εκδόθηκε νέα απόφαση στο »εξοικονόμηση κατ” οίκον»

Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΕΤΕΑΝ) υπέγραψε νέα απόφαση υπαγωγής νέων ωφελούμενων στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ” οίκον»!

Συνολικά υπάγονται 290 ωφελούμενοι, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό επενδύσεων 3.249.369,11 €

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους Ωφελούμενους, είναι 3 μήνες από την ημερομηνία εκταμίευσης προκαταβολής ή την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης με τις συνεργαζόμενες τράπεζες εφόσον δεν καταβάλλεται προκαταβολή.

Καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας τόκων ορίζεται η 31-12-2015.

Εάν μέχρι την υπογραφή της δανειακής σύμβασης δεν έχουν προσκομιστεί τα δικαιολογητικά που τυχόν δεν υποβλήθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης, η υπαγωγή του Ωφελούμενου θα ανακληθεί.

Απόφαση: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων 03-08-2015

ΠΗΓΗ: www.b2green.gr