Βόλος: Πολιτικός μηχανικός με 8μηνη σύμβαση στην ΔΕΥΑΜΒ

Βόλος: Πολιτικός μηχανικός με 8μηνη σύμβαση στην ΔΕΥΑΜΒ

Βόλος: Πολιτικός μηχανικός με 8μηνη σύμβαση στην ΔΕΥΑΜΒ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών έναν ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό.

Για τη θέση απαιτούνται:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ, στα αντικείμενα : επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου,

δ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Καταληκτική ημερομηνία: 7-8-2015.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 24210 75126