Εφαρμογή ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ΤΣΜΕΔΕ και οδηγίες

Εφαρμογή ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ΤΣΜΕΔΕ και οδηγίες

Εφαρμογή ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ΤΣΜΕΔΕ και οδηγίες

Με το άρθρο 39 του Ν.4331/2015 οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-Τομείς Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και υπάγονται στο νέο ασφαλιστικό (δηλαδή έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά σε φορα κύριας ασφάλισης μετά την 01.01.1993), έχουν τη δυνατότητα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Εάν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις οι ασφαλισμένοι που επιθυμούν μπορούν να επιλέξου να κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση.

Για να υλοποιηθεί το αίτημα του ασφαλισμένου θα πρέπει κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης να μην έχει οφειλές προς το ΕΤΑΑ-Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ (ΤΣΜΕΔΕ) ή σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών να έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και να είναι ενήμερος.

Η εφαρμογή της αίτησης υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία (του αρ.39 Ν.4331/2015), για τους ελεύθερους επαγγελματίες που υπάγονται στο «νέο» ασφαλιστικό, λειτουργεί στο σύνδεσμο: http://www.tsmede.gr/n4331/

Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στο σύνδεσμο: http://tinyurl.com/o67yxhq