Ευκολότερη η διαδικασία πτώχευσης

Ευκολότερη η διαδικασία πτώχευσης

Ευκολότερη η διαδικασία πτώχευσης

Στο άρθρο 99 θα προσφεύγουν και οφειλέτες που αντιμετωπίζουν απλώς πιθανότητα αφερεγγυότητας.

Αλλάζει το άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα που αποτέλεσε «σωσίβιο» για εκατοντάδες επιχειρήσεις στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων της ύφεσης και οι διατάξεις του γίνονται πιο ευνοϊκές και θα περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που πιθανόν το επόμενο διάστημα κινδυνεύουν να γίνουν αφερέγγυες.

Ετσι στο άρθρο 99 θα προσφεύγουν όχι μόνο οφειλέτες που βρίσκονται σε κατάσταση παρούσας ή επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αλλά και οφειλέτες που δεν βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση αλλά αντιμετωπίζουν απλώς πιθανότητα αφερεγγυότητας η οποία μπορεί να ξεπαραστεί με την ένταξή τους στη διαδικασία αυτή. Παράλληλα το χρονικό διάστημα μετά το οποίο ένας οφειλέτης μπορεί να επανυποβάλει αίτηση υπαγωγής μειώνεται από πέντε σε τρία έτη.

Επίσης καταργούνται οι ρυθμίσεις που προβλέπουν την αυτόματη λύση των διαρκών συμβάσεων ως συνέπεια της κήρυξης της πτώχευσης. Με τον τρόπο αυτόν διατηρείται η αξία της επιχείρησης του οφειλέτη.

Εξάλλου μειώνεται ο χρόνος αναγγελίας των απαιτήσεων, επαλήθευσής τους, καθώς και υποβολής σχετικών αντιρρήσεων από τρεις σε έναν μήνα αλλά και με δυνατότητα παράτασης για δύο επιπλέον μήνες, ενώ καταργείται η υποχρεωτική κλήτευση των μελών της διοίκησης στη δίκη της πτώχευσης.

Καταργείται επίσης η διάταξη που επιβάλλει στον οφειλέτη την υποχρέωση κατάθεσης ποσού από 2.000 ως 7.000 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση, με ποινή απαραδέκτου της αίτησης, ενώ διευκολύνεται η χορήγηση προσωρινής αναστολής με την κατάθεση της αίτησης ανοίγματος της διαδικασίας για περιπτώσεις όπου υπάρχει αυξημένη πιθανότητα επίτευξης της συμφωνίας και υλοποίησης του στόχου της, αποτροπής, δηλαδή περιέλευσης του οφειλέτη σε κατάσταση παύσης πληρωμών.

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για άμεση επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης θεσπίζεται ρύθμιση για την αυτόματη αναστολή λήψης μέτρων ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, ενώ ρυθμίζεται η δυνατότητα επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης χωρίς να απαιτείται η γνώμη του εμπειρογνώμονα ως προς τη συνδρομή του κριτηρίου της βιωσιμότητας.

Η διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης απλοποιείται έτσι ώστε να καλύπτει κάθε οφειλέτη-νομικό πρόσωπο. Καταργείται η προϋπόθεση ύπαρξης αξιόχρεου επενδυτή ενδιαφερομένου για την αγορά του ενεργητικού της επιχείρησης, προβλέπεται ο διορισμός εκκαθαριστή κατά το πρότυπο της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης, ρυθμίζεται η ευθύνη του εκκαθαριστή, προβλέπεται ότι κύριες παρεμβάσεις μπορούν να ασκηθούν μόνο από πιστωτές του οφειλέτη που εκπροσωπούν συγκεκριμένο ποσοστό απαιτήσεων, προβλέπεται η άμεση καταβολή του προσφερόμενου τιμήματος και εισάγεται αναστολή ατομικών διώξεων σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης. Η διαδικασία για μικρές επιχειρήσεις απλοποιείται ακόμη περισσότερο με τη διεύρυνση εφαρμογής της και σε επιχειρήσεις που διαθέτουν ακίνητη περιουσία. Η περίοδος απαλλαγής από χρέη φυσικών προσώπων μειώνεται από δέκα σε τρία χρόνια. H ρύθμιση αυτή θα ισχύσει από 1.1.2016, όταν τεθούν σε ισχύ και οι άλλες αλληλεξαρτώμενες αλλαγές.

Τέλος, προβλέπεται η εισαγωγή του επαγγέλματος του συμβούλου αφερεγγυότητας, ο οποίος θα ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που προβλέπει ο ισχύων νόμος και κατανέμονται, ανάλογα με τη διαδικασία, στον σύνδικο, στον μεσολαβητή, στον ειδικό εντολοδόχο και στον ειδικό εκκαθαριστή.

ΠΗΓΗwww.tovima.gr
SHARE