Δεν ξεκινά τρύγος χωρίς επικαιροποιημένη καρτέλα αμπελοκαλλιέργειας

Δεν ξεκινά τρύγος χωρίς επικαιροποιημένη καρτέλα αμπελοκαλλιέργειας

Δεν ξεκινά τρύγος χωρίς επικαιροποιημένη καρτέλα αμπελοκαλλιέργειας

Επικαιροποιημένη καρτέλα αμπελοκαλλιέργειας πριν ξεκινήσουν την συγκομιδή σταφυλιών θα πρέπει να προσκομίσουν οι αμπελουργοί στα οινοποιία με την οποία θα διαπιστώνεται η επιλεξιμότητα της πρώτης ύλης και ιδιαίτερα η ύπαρξη δικαιώματος ή αναφύτευσης.

Αυτό και τις λοιπές διαδικασίες και υποχρεώσεις αμπελουργών και οινοποιείων σχετικά με την επιλεξιμότητα σταφυλιών προς οινοποίηση υπενθυμίζει με εγκύκλιό του το τμήμα Οίνου και αλκοολούχων ποτών του υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.

Στην εγκύκλιο με θέμα: «Έλεγχοι σε οινοποιητικές επιχειρήσεις- Tρύγος 2015», που υπογράφει ο γεν.γραμματέας Δημήτρης Γελαλής το υπουργείο προαναγγέλλει ελέγχους στα οινοποιεία στην διακίνηση σταφυλιών ώστε να διακριβωθεί βάσει των χαρτογραφικών στοιχείων η νομιμότητα εισκόμισης στα οινοποιεία της σταφυλικής παραγωγής. Μάλιστα, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα της πρώτης ύλης, οι οινοποιητικές ή εμπορικές επιχειρήσεις οφείλουν να ζητήσουν από τους αμπελουργούς, πριν την συγκομιδή των σταφυλιών, να τους προσκομιστεί αντίγραφο της επικαιροποιημένης καρτέλας αμπελοκαλλιέργειας.

Δυο είναι τα επίμαχα θέματα που απασχολούν το υπουργείο, το πρώτο αφορά τις ποικιλίες Κορινθιακή και Σουλτανίνα οι οποίες τρυγούνται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου και για να οδηγηθούν στα οινοποιεία πρέπει να διαθέτουν κωδικό οινοποιήσιμης ποικιλίας και το δεύτερο θέμα ο νομοθετημένος όγκος των αποδόσεων οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ, η υπέρβαση του οποίου διακινείται χωρίς νόμιμες διαδικασίες. Επιπρόσθετα τονίζει ότι απαγορεύεται:

η παραλαβή και η επεξεργασία στις οινοποιητικές εγκαταστάσεις επιτραπέζιων ποικιλιών αμπέλου.
η οινοποίηση μη οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου καθώς και η οινοποίηση ποικιλιών που προέρχονται από αμπελοτεμάχια τα οποία δεν εντάσσονται στο δυναμικό παραγωγής του αμπελοοινικού τομέα (χωρίς δικαίωμα φύτευσης, τεμάχια ποικιλιών διπλής/τριπλής χρήσης που ενισχύονται από άλλη ΚΟΑ ή επιτραπέζιων σταφυλιών).
Ολόκληρη η εγκύκλιος

Σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, απαγορεύεται η οινοποίηση μη οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου καθώς και η οινοποίηση ποικιλιών που προέρχονται από αμπελοτεμάχια τα οποία δεν εντάσσονται στο δυναμικό παραγωγής του αμπελοοινικού τομέα (χωρίς δικαίωμα φύτευσης, τεμάχια ποικιλιών διπλής/τριπλής χρήσης που ενισχύονται από άλλη ΚΟΑ ή επιτραπέζιων σταφυλιών).

Προκειμένου να αποφευχθεί η είσοδος στις οινοποιητικές επιχειρήσεις μη επιλέξιμης πρώτης ύλης (σταφύλια), παρακαλούμε να ενημερωθούν με το παρόν έγγραφο όλες οι οινοποιητικές επιχειρήσεις της περιοχής αρμοδιότητάς σας καθώς και τα γραφεία Αγροτικής Οικονομίας των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΔΑΟΚ) για τα ακόλουθα:

1. Οι αμπελουργοί υποχρεούνται πριν την συγκομιδή των σταφυλιών, να υποβάλουν στις επιχειρήσεις (οινοποιητικές ή εμπορικές), όλα τα αλφαριθμητικά και χαρτογραφικά στοιχεία των αμπελοτεμαχίων από τα οποία πρόκειται να παραδώσουν σταφύλια (επικαιροποιημένη καρτέλα αμπελοκαλλιέργειας) από τα οποία θα διαπιστώνεται η επιλεξιμότητα της πρώτης ύλης και ιδιαίτερα η ύπαρξη δικαιώματος ή αναφύτευσης. Τα στοιχεία αυτά, θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που δηλώνονται στη δήλωση συγκομιδής των αμπελουργών, στη δήλωση παραγωγής της οινοποιητικής επιχείρησης ή την δήλωση εμπορίας της εμπορικής (κατά περίπτωση) καθώς και με τα στοιχεία του αμπελουργικού μητρώου. Προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα της πρώτης ύλης, οι οινοποιητικές ή εμπορικές επιχειρήσεις οφείλουν να ζητήσουν από τους αμπελουργούς, πριν την συγκομιδή των σταφυλιών, να τους προσκομιστεί αντίγραφο της επικαιροποιημένης καρτέλας αμπελοκαλλιέργειας.

2. Κατά την παραλαβή των σταφυλιών από τις επιχειρήσεις (οινοποιητικές ή εμπορικές), καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή στα τιμολόγια/δελτία παραλαβής των παρακάτω στοιχείων:

α) το ονοματεπώνυμο και το Α.Φ.Μ. του αμπελοκαλλιεργητή

β) η ποικιλία αμπέλου των σταφυλιών

γ) ο κωδικός αμπελοτεμαχίου (δεκατριψήφιος) του Αμπελουργικού Μητρώου καθώς και

δ) στην περίπτωση παράδοσης φορτίου από διαφορετικά αμπελοτεμάχια της εκμετάλλευσής του θα πρέπει να αναφέρεται στο παραστατικό η ποσότητα σταφυλικής παραγωγής που αντιστοιχεί σε κάθε αμπελοτεμάχιο.

Σε κάθε περίπτωση το ΑΦΜ του παραδίδοντος την σταφυλική παραγωγή πρέπει ναταυτίζεται με το ΑΦΜ του εγγεγραμμένου αμπελοκαλλιεργητή στο Αμπελουργικό Μητρώο για το συγκεκριμένο αμπελοτεμάχιο.

3. Όσον αφορά τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των σταφυλιών σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής, τηρείται ρητά το άρθρο 12 της με αριθμ. 285870/01.09.2004 ΚΥΑ «Στην περίπτωση μεταφοράς νωπών σταφυλιών, στο συνοδευτικό έγγραφο αναγράφεται υποχρεωτικά η περιοχή προέλευσης, η ποσότητα και η ονομασία της κάθε ποικιλίας των μεταφερομένων σταφυλιών».

4. Πραγματοποιείται ορθή και έγκαιρη καταχώρηση των στοιχείων στα βιβλία που τηρούνται υποχρεωτικά στις οινοποιητικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής και τη με αριθμ.285870/01.09.2004 ΚΥΑ, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εισερχόμενες ποσότητες (σταφύλια, γλεύκος, οίνος) αντιστοιχούν στα παραγόμενα τελικά προϊόντα. Σε κάθε έλεγχο των βιβλίων, αυτά σφραγίζονται και υπογράφονται από τον αρμόδιο επί των αμπελοοινικών θεμάτων οριζόμενο ελεγκτή.

5. Η πρώτη ύλη (σταφύλια) για την παραγωγή οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ προέρχονται αποκλειστικά από αμπελοτεμάχια που περιλαμβάνονται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, για την παραγωγή δε των οίνων, τηρούνται οι εγκεκριμένες προδιαγραφές του προϊόντος.

Σε κάθε περίπτωση για τους οίνους ΠΟΠ, ΠΓΕ και Ποικιλιακούς εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ΄αριθμ. 5833/155045/12.12.2013 (ΦΕΚ 3324 Β΄) ΚΥΑ.

6. Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Καν. (ΕΚ) 436/2009 και το άρθρο 8 της ΚΥΑ 285870/01.09.2004, στην περίπτωση μεταφοράς μη συσκευασμένων αμπελοοινικών προϊόντων (εντός ή εκτός της Ε.Ε.), ο αποστολέας υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του τόπου φόρτωσης για την μεταφορά αυτή. Η αρμόδια αρχή του τόπου φόρτωσης (για διακίνηση εντός Ε.Ε) οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του τόπου εκφόρτωσης την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Στην περίπτωση κατά την οποία παραληφθεί φορτίο από χώρα της Ε.Ε ή από Τρίτη χώρα ο παραλήπτης του φορτίου οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του τόπου εκφόρτωσης την επόμενη εργάσιμη ημέρα προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι (Βιβλία, επισήμανση προϊόντος).

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι:

– Απαγορεύεται η παραλαβή και η επεξεργασία στις οινοποιητικές εγκαταστάσεις επιτραπέζιων ποικιλιών αμπέλου καθώς έρχεται σε αντίθεση με την ΚΟΑ του Οίνου

– Απαγορεύεται η παραγωγή στις οινοποιητικές εγκαταστάσεις αμπελοοινικών προϊόντων άλλων από αυτών που αναφέρονται στο Παράρτημα VII Μέρος ΙΙ του Καν (ΕΕ) 1308/13

– Απαγορεύεται η παραγωγή, εμφιάλωση/συσκευασία, επισήμανση και η διάθεση στην αγορά αμπελοοινικών προϊόντων από επιχειρήσεις οι οποίες δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Κοινή Οργάνωση Γεωργικών Αγορών για τα αμπελοοινικά προϊόντα (Καν.(ΕΕ) 1308/2013 και οι εφαρμοστικοί αυτού) ανεξάρτητα αν αυτές διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας

– Για τον έλεγχο της παραγωγής και διακίνησης πρώτης ύλης για χυμό σταφυλής ισχύει το με αριθ. 3743/97884/07.08.2013 έγγραφό μας (συν. 1).

SHARE