Ένταξη των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες στην 3η φάση της Κοινωφελούς Εργασίας

Ένταξη των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες στην 3η φάση της Κοινωφελούς Εργασίας

Ένταξη των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες στην 3η φάση της Κοινωφελούς Εργασίας

Στην τροποποίηση της προηγούμενης ΚΥΑ που αφορά την προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ και η οποία αφορά το διάστημα 2014 – 2015, γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στα Άτομα με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) τα οποία πλέον θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για την τελευταία φάση του προγράμματος, που αφορά σε 17.917 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας σε φορείς του Δημοσίου.
Ειδικότερα στην ΚΥΑ προβλέπεται η τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (αρ. 4.31879/Οικ. 3.1604 ΦΕΚ 3172/Β/26.11.2014). Στο αρθρο 5 στο οποίο περιέχονται οι ωφελούμενοι, τα Κριτήρια και το Σύστημα Επιλογής στο πρόγραμμα, προστίθεται νέα κατηγορία στην οποία αναφέρεται ότι στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και «Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων ΑΜΕΑ του ΟΑΕΔ».
Στα κριτήρια επιλογής, έχει γίνει τροποποίηση ως προς το χρονικό διάστημα συνεχόμενης ανεργίας του ωφελούμενου το οποίο αυξάνεται από τους 36, στους 60 μήνες. Το ίδιο ισχύει και για το χρονικό διάστημα του/ της συζύγου του ωφελούμενου. Επίσης, μειώνεται ο χρόνος εξέτασης των ενστάσεων που υποβάλλονται μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων των δικαιούχων, από τις 15, στις 10 εργάσιμες ημέρες.
Αναλυτικά η ΚΥΑ

SHARE