Προσλήψεις ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΙΕΚ-ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2015-2016

Προσλήψεις ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΙΕΚ-ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2015-2016

Η προκήρυξη για προσλήψεις στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ για το 2015 -2016 Ο ΟΑΕΔ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για το Σχολικό Έτος 2015-2016, καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση, από 25-08-2015 6:00πμ έως τις 31-08-2015 12:00μμ, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
Η παρούσα αφορά στις Εκπαιδευτικές Μονάδες ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, και οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού για το Σχολικό έτος 2015¬2016, να επιλέξουν, με τη σειρά προτεραιότητας που επιθυμούν, τις Εκπαιδευτικές μονάδες της Περιφέρειας Αττικής ή τις Εκπαιδευτικές Μονάδες μίας και μόνο Περιφερειακής ενότητας για την υπόλοιπη Ελλάδα.
Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το Σχολικό έτος 2015-2016. Ανάγκες σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, που πιθανόν θα προκύψουν σε οποιαδήποτε Εκπαιδευτική Μονάδα του Οργανισμού, είτε από εξάντληση των αξιολογικών πινάκων κάποιας ειδικότητας είτε από συμπληρωματική λειτουργία ειδικοτήτων Εκπαιδευτικής Μονάδας, οποιασδήποτε Εκπαιδευτικής Βαθμίδας του Οργανισμού (π.χ. ΕΠΑ.Σ., ΙΕΚ, ΣΕΚ-ΠΣΕΚ), μπορούν να συμπληρωθούν από πίνακες υποψηφίων Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί (μετά από Αξιολόγηση και Μοριοδότηση) και αφορούν άλλες Εκπαιδευτικές Μονάδες του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής ή της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας της υπόλοιπης Ελλάδας, τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας της συγκεκριμένης ειδικότητας των Αξιολογικών Πινάκων, και εφόσον ο υποψήφιος ωρομίσθιος εκπαιδευτικός το επιθυμεί.
Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, από τους υποψήφιους ωρομίσθιους εκπαιδευτές για την αξιολόγησή τους το σχολικό έτος 2015-2016 στα Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ., επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης για την ακρίβεια των δηλωθέντων και υποβληθέντων στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/86. Ο υποψήφιος ωρομίσθιος Εκπαιδευτής είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των στοιχείων και των δικαιολογητικών, που καταχωρεί στην ηλεκτρονική αίτηση και αυτών που αποστέλλει με φάκελο υπόψη της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίου ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, να διαγράψει από τους πίνακες αξιολόγησης του σχολικού έτους 2015-2016 καθώς και να αποκλείσει από τη διαδικασία επιλογής για τα δύο (2) επόμενα σχολικά έτη, υποψήφιο ωρομίσθιο εκπαιδευτή, ο οποίος υπέβαλε δικαιολογητικά τα οποία δεν είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων που κατέχει νομίμως και επιπλέον να προβεί στις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν τα ανωτέρω και ο ωρομίσθιος εκπαιδευτής έχει ήδη προσληφθεί, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση εργασίας. Στην ηλεκτρονική αίτηση ο υποψήφιος δηλώνει το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται σε αυτή εκτός από την Διδακτική και Επαγγελματική εμπειρία-προϋπηρεσία.
Οι βεβαιώσεις την Διδακτικής και Επαγγελματικής προϋπηρεσίας καθώς και το σύνολο των δικαιολογητικών, που απαιτούνται από την παρούσα Προκήρυξη, υποβάλλονται ή αποστέλλονται σε φάκελο από τις 25-08-2015 έως τις 31-08-2015 ταχυδρομικώς συστημένα ή με courier, συνοδευμένα με υπογεγραμμένη την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησής, υπόψη της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης, στη Σχολική Μονάδα ΙΕΚ πρώτης προτίμησης του κάθε Υποψήφιου, όπου προκηρύσσεται ο κλάδος και η ειδικότητά του. Η εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση φέρει αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής υποβολής, ο οποίος υποχρεωτικά θα αναγράφεται στο φάκελο, στα στοιχεία του αποστολέα.
Οι φάκελοι, με την υπογεγραμμένη ηλεκτρονική αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποψηφιότητας, υποβάλλονται ή αποστέλλονται στο ΙΕΚ πρώτης Προτίμησης του υποψηφίου (όπου προκηρύσσεται ο κλάδος και η ειδικότητά του).
Για τις Εκπαιδευτικές Μονάδες ΙΕΚ της Περ/κής Δ/νσης Θεσσαλίας ισχύουν οι ακόλουθες διευθύνσεις:
1. ΙΕΚ Βόλου, (Αθηνών 64, Τ.Κ. 38334, Βόλος, τηλ. 24210 – 60744)
2. ΙΕΚ Καρδίτσας, (Τρικάλων 226, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα, τηλ. 24410 – 28900)
3. ΙΕΚ Λαμίας, (Μεγάλη Βρύση, Τ.Κ. 35100, Λαμία, τηλ. 22310 – 51086 )
4. ΙΕΚ Λάρισας (Ερμογένους 10, Τ.Κ. 41447, Λάρισα, τηλ. 2410 – 530082).

Δείτε την προκήρυξη εδώ
Δείτε τις οδηγίες για την Ηλεκτρονική Αίτηση εδώ

Συνημμένα αρχεία:
SHARE