ΙΚΑ: Ναι, ορίσαμε 6 υπαλλήλους υπεύθυνους για το φωτοτυπικό!

ΙΚΑ: Ναι, ορίσαμε 6 υπαλλήλους υπεύθυνους για το φωτοτυπικό!

ΙΚΑ: Ναι, ορίσαμε 6 υπαλλήλους υπεύθυνους για το φωτοτυπικό!

Ολη η Ελλάδα είχε μείνει με το στόμα ανοικτό όταν προ ημερών είχε αποκαλυφθεί ότι το ΙΚΑ Ορεστιάδας είχε ορίσει 6μελή επιτροπή (3 μόνιμα μέλη και 3 αναπληρωματικά) προκειμένου να ελέγχουν το… φωτοτυπικό.

Με καθυστέρηση έξι ημερών – προφανώς με χρόνους κακής δημοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας – η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποφάσισε να δώσει εξηγήσεις.

Επιχειρώντας να απαντήσει στα ανεξήγητα, επικαλείται διαταξεις του Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου, υποστηρίζοντας ότι είναι υποχρεωτικό να ορίσει επιτροπή από 3+3 υπαλλήλους. Σημειώνει ότι δεν προκύπτει δαπάνη εις; βάρος του προϋπολογισμού και πως οι εν λόγω υπάλληλοι ελέγχουν το φωτοτυπικό εντός του ωραρίου εργασίας τους…

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Με αφορμή δημοσιεύματα για τη συγκρότηση Επιτροπών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ορεστιάδας, επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών, τα υλικά ή οι υπηρεσίες παραλαμβάνονται από επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται κατ” εφαρμογή των διατάξεων περί προμηθειών του δημοσίου και ειδικότερα του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/07 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων» και της υπ. αριθμ. Π1/2489/95 Απόφασης του Υπουργού Εμπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών Παραλαβής υλικών και Διαδικασία Παραλαβής», σύμφωνα με την οποία «… οι μη μόνιμες παραλαμβάνουν τα υλικά μιας σύμβασης ή ομοειδή υλικά περισσοτέρων συμβάσεων.

Τα μέλη των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Παραλαβής προέρχονται από τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά. Οι πρωτοβάθμιες επιτροπές παραλαβής είναι τριμελείς … Οι Πρωτοβάθμιες επιτροπές παραλαβής προβαίνουν στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών, σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως και μέσα στο καθοριζόμενο από αυτή χρόνο και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου». Υποχρεωτικά εκ των διατάξεων προκύπτει ότι εφ” όσον είναι τριμελείς οι επιτροπές, θα πρέπει να ορίζονται και τα αναπληρωματικά τους μέλη.

Η συγκρότηση των ανωτέρω επιτροπών δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς δεν προβλέπεται αποζημίωση των συμμετεχόντων μελών, ενώ το έργο της επιτροπής ασκείται (τρεις ή τέσσερις φορές το χρόνο) εντός του ωραρίου εργασίας και παράλληλα με τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στα συμμετέχοντα μέλη, κατά την τοποθέτησή τους στο εκάστοτε τμήμα (έσοδα, παροχές, μητρώο, συντάξεις κλπ).

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΠΗΓΗwww.iefimerida.gr
SHARE