Έργο ύδρευσης και άρδευσης προϋπολογισμού 350.000 στο Λιβάδι Ελασσόνας

Έργο ύδρευσης και άρδευσης προϋπολογισμού 350.000 στο Λιβάδι Ελασσόνας

Έργο ύδρευσης και άρδευσης προϋπολογισμού 350.000 στο Λιβάδι Ελασσόνας

Ένα μεγάλο έργο ύδρευσης και άρδευσης για το Λιβάδι στην περιοχή της Ελασσόνας ξεκινά άμεσα, μετά από την υπογραφή την Παρασκευή από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό, της σύμβασης προϋπολογισμού 350.000 ευρώ του έργου «Μεταφορά – αντικατάσταση δικτύου άρδευσης και ύδρευσης κατά μήκος της υπό κατασκευή οδού Λιβάδι – Σαραντάπορο».

Το έργο θα εξοικονομήσει νερό, διασφαλίζοντας παράλληλα ποιότητα και επάρκεια για την περιοχή.

Το αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει εκσκαφές με επαναπλήρωση των χανδάκων και κατασκευή δικτύου άρδευσης και ύδρευσης από σωλήνες PVC πιέσεως 10 ΑΤΜ συνολικού μήκους 12.450 μέτρων διαφόρων ονομαστικών διαμέτρων και συγκεκριμένα:

ονομαστικής διαμέτρου DN 90mm/ ονομαστικής πίεσης PN 10atm

ονομαστικής διαμέτρου DN 110mm/ ονομαστικής πίεσης PN 10atm

ονομαστικής διαμέτρου DN 200mm/ ονομαστικής πίεσης PN 10atm

Οι αγωγοί θα τοποθετηθούν σε χάνδακα ορθογωνικής διατομής με πλάτος ανάλογα με την διατομή τους και βάθος που θα εξαρτηθεί από την κατά μήκος κλίση του αγωγού.

Οι αγωγοί θα εδραστούν και θα εγκιβωτισθούν με άμμο προελεύσεως λατομείου (ίσο με την διάμετρο του σωλήνα συν 30 εκ.). Θα κατασκευαστεί φρεάτιο από σκυρόδεμα προκειμένου να τοποθετηθούν σε αυτό δύο δικλείδες ελέγχου του δικτύου DN200 αφού οι δικλείδες, σήμερα, βρίσκονται σε υφιστάμενο φρεάτιο το οποίο πρόκειται να αποξηλωθεί λόγω διαπλάτυνσης του δρόμου. Παράλληλα θα κατασκευαστούν υδροληψίες αρδεύσεως διαστάσεων 3’’ και 4’’ με δικλείδες απομόνωσης ανάλογων διατομών, και ευθύγραμμα τμήματα από χαλυβδοσωλήνα με εσωτερική προστασία από λιθανθρακόπισσα και εξωτερική προστασία με λιθανθρακόπισσα και διπλή στρώση υαλόπανου.

Για την κατασκευή του έργου θα απαιτηθούν ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη, καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ. όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεως πίεσης λειτουργίας, καθώς και φλάντζες για τη συναρμογή των σωλήνων με τις υδροληψίες άρδευσης.

Οποιαδήποτε εργασία προκύψει κατά την διάρκεια των εργασιών και δεν περιλαμβάνεται στην μελέτη αλλά είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση και τη θέση σε λειτουργία του συγκεκριμένου έργου, θα εκτελείται μετά από συνεννόηση και εντολή της διευθύνουσας υπηρεσίας.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν βάσει των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και των υποδείξεων της υπηρεσίας. Σκοπός των παραπάνω εργασιών είναι η μεταφορά του υφιστάμενου δικτύου άρδευσης και ύδρευσης εκτός του σώματος της οδού και ο εκσυγχρονισμός του ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των παρόδιων ιδιοκτητών.
Μετά το πέρας της υπογραφής της σύμβασης ο κ. Αγοραστός δήλωσε τα εξής: «υπογράψαμε σήμερα τη σύμβαση ενός σημαντικού έργου για το Λιβάδι. Πρόκειται για το έργο αντικατάστασης και επέκτασης του δικτύου ύδρευσης και άρδευσης κατά μήκος του δρόμου Λιβάδι – Σαραντάπορο. Είναι έργο προϋπολογισμού 350.000 ευρώ και αφορά 12,5 χιλιόμετρα άρδευση και ύδρευση. Είναι σημαντικό έργο γιατί γίνεται αφενός εξοικονόμηση στο νερό, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται και η ποιότητά του. Πιστεύουμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου το έργο θα έχει υλοποιηθεί ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη λειτουργία και χρησιμότητά του έργου.

Τα έργα αυτά όπως ξέρετε παράλληλα με τη χρησιμότητά τους, δίνουν δουλειές σε μία δύσκολη περίοδο και ρίχνουν χρήματα στην πραγματική οικονομία.

Οι άνθρωποι στα χίλια και πλέον μέτρα υψόμετρο, έχουν το δικαίωμα στη ζωή όπως όλοι οι άνθρωποι.»