Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την παιδεία

Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την παιδεία

Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την παιδεία

Κεντρικός άξονας του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η συνέχιση της δουλειάς στην κατεύθυνση της εδραίωσης της ισότητα στην πρόσβαση στην παιδεία και της ελευθερίας στην έκφραση, στη σκέψη, στην έρευνα. Προς το σκοπό αυτό προγραμματίζουμε μια σειρά από τομές:

1η Αναδιάρθρωση της ύλης ανά μάθημα και η συνολική αναδιάρθρωση του σχολικού προγράμματος

2η Αποσκοπούμε στη λήψη κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 σε δύο ξένες γλώσσες από το δημόσιο σχολείο. Το σχετικό πρόγραμμα θα διαρκεί από τη Δ’ Δημοτικού έως την Α΄ Λυκείου.

3η Σταδιακή επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης – αρχικά έως την Α Λυκείου, και τελικά ως το τέλος της δευτεροβάθμια εκπαίδευσης, που θα καταλήγει σε Απολυτήριο Λυκείου πιστοποιημένο και αναγνωρισμένο στο εξωτερικό.

4η Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς:
α. επιμόρφωση εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα,
β. δημιουργία νέου χάρτη αναθέσεων και
γ. διαρκή αποτίμηση σχολικού έργου.

5η Τη θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων εισαγωγής σε ΑΕΙ -¬ΤΕΙ.

6η Αναμόρφωση της καλλιτεχνικής παιδείας.

7η Για την ειδική αγωγή, προβλέπεται ένα ειδικό σχολείο ανά διεύθυνση εκπαίδευσης ή σαφείς σχετικές δομές ενταγμένες σε κάθε σχολείο.
8Η Δημιουργία οργανογράμματος στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και στις περιφερειακές διευθύνσεις με στόχο τη σωστή αξιοποίηση του προσωπικού και τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης. Σχετικά προβλέπεται επίσης η δημιουργία ενιαίας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων (με ενσωμάτωση myschool, edatacenter, ΟΠΣ) για τη σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

9η Κεντρικός άξονας του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ για την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση είναι η διαμόρφωση ενός ενιαίου σχετικού πλαισίου με άμεσες δράσεις την κατάργηση των ΣΕΚ και την ένταξη των προγραμμάτων τους στις δομές των ΙΕΚ, την ενίσχυση των ΕΠΑΛ στην κατεύθυνση δημιουργίας του Ενιαίου Λυκείου Θεωρίας και Πράξης, την προώθηση του θεσμού της μαθητείας/διττής εκπαίδευσης σε όλο το εύρος της επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, νυν ΕΠΑΣ, μεταλυκειακό έτος μαθητείας των ΕΠΑΛ) και τέλος την πιστοποίηση και το διαρκή έλεγχος των επιχειρήσεων και την εκπαίδευση των εκπαιδευτών, ώστε να διασφαλίζεται ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας της μαθητείας.

10η Διαμόρφωσης Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας
-¬ Άμεση προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει η κατάργηση των νόμων 4009/2011 και 4076/2012, με άμεσα μέτρα μεταβατικού χαρακτήρα και διευρυμένο διάλογο με τους ανθρώπους της επιστήμης και της εκπαίδευσης, τους εργαζόμενους στα Πανεπιστήμια και στα ΑΤΕΙ, τους φοιτητές και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για μια συνολική και ουσιαστική αναδιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης.
-¬ Αναβάθμιση των ΑΤΕΙ και των Δημοσίων Ερευνητικών Κέντρων.
-¬ Αναδιαμόρφωση των Δημόσιων Ερευνητικών Κέντρων σε οργανική σύνδεση με τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και με στόχο τη
συμβολή στην παραγωγική ανασυγκρότηση.
-¬ Οργανώνεται η στήριξη της βασικής έρευνας , με ενίσχυση των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, απώτερος στόχος της οποίας είναι να καταστεί η χώρα διεθνής πόλος στις ανθρωπιστικές επιστήμες.
-¬ Αποκατάσταση της δημοκρατικής, συλλογικής λειτουργίας της ακαδημαϊκής κοινότητας, μέσω της αποκατάσταση των Τμημάτων και των Τομέων ως κυττάρων της ακαδημαϊκής ζωής και της θεσμοθέτησης Διευρυμένων και διαφανών εκλεκτορικών σωμάτων για την εκλογή μελών ΔΕΠ.
-¬ Αναδιαμόρφωση των πανεπιστημιακών σπουδών με άρση του εξετασιοκεντρικού προσανατολισμού και πρόβλεψη για δυνατότητα επιλογής κύριας και δευτερεύουσας ειδικότητας (major-¬ minor).

SHARE