Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Ισότητα  των φύλων

Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Ισότητα  των φύλων

Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Ισότητα  των φύλων

Ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί στο  κέντρο   της   πολιτικής του αγωνιστικής του  ατζέντας τη διεκδίκηση  της  έμφυλης  ισότητας  .  Επιδιώκουμε  την  οριζόντια ένταξη  τη διάστασης του  φύλου  σε  όλα  τα  μέτρα  και  τις  πολιτικές  που  θα  εφαρμόσει η  κυβέρνησή  μας  μέσω  ενός  αναμορφωμένου  Εθνικού  Σχεδίου  Δράσης Ισότητας  των  Φύλων  που  θα  εστιάζει  σε  θέματα  όπως:

  • Βελτίωση του νομοθετικού  πλαισίου  προστασίας  της  μητρότητας
  • Άρση των εμποδίων  που  συνδέονται  με  το  φύλο  στο  πεδίο  της  εργασίας
  • Ενίσχυση των θετικών  δράσεων  υπέρ  των  άνεργων  γυναικών
  • Σεβασμό των αναπαραγωγικών  και  σεξουαλικών  δικαιωμάτων,  όπως  αυτά προσδιορίστηκαν   το   2011   από   τη   Διεθνή   Ομοσπονδία     Οικογενειακού Προγραμματισμού

Ειδικότερα  προγραμματίζουμε  τα  ακόλουθα:

-­ Βασική  προτεραιότητά  μας  για  την  επικείμενη  προγραμματική  περίοδο  είναι  και η  συνέχιση  και  αναβάθμιση  των  υποστηρικτικών  δομών  για  τη  βία  κατά  των  γυναικών (Συμβουλευτικοί  Σταθμοί  και  Ξενώνες  Φιλοξενίας)  σε  όλη  την Επικράτεια,  τη  βέλτιστη  λειτουργία  των  οποίων καλούμε  τις  Περιφέρειες  και τους  Δήμους  να  υποστηρίξουν  ουσιαστικά.

-­ Η   αντιμετώπιση της  βίας κατά των γυναικών αποτελεί βασική   προτεραιότητα   της κυβερνητικής   πολιτικής   μας   γι’ αυτό σχεδιάζουμε τη λήψη  σχετικών νομοθετικών  και  θεσμικών  μέτρων αρχίζοντας με  την  άμεση  κύρωση  από   τη Βουλή  της  Σύμβασης  του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης  «για  την  πρόληψη   και την καταπολέμηση της βίας κατά των  γυναικών  και της ενδοοικογενειακής  βίας»

-­ Σύσταση  και  λειτουργία  της  Επιτροπής  για  την  επικαιροποίηση  του  Εθνικού Σχεδίου  Δράσης  για  την  Ισότητα  των  Φύλων.

-­ ΚΕΝΤΡΟ   ΕΡΕΥΝΩΝ   ΓΙΑ   ΘΕΜΑΤΑ   ΙΣΟΤΗΤΑΣ   (ΚΕΘΙ):  Πλήρης  ενεργοποίηση  δράσεων   του   ΚΕΘΙ ,   προγραμματισμός   και   σχεδιασμός   αναθεώρησης   του  νομικού   πλαισίου   και   στελέχωσης   κενών   θέσεων   εργασίας   για   την  αποτελεσματικότερη  λειτουργία  του.

SHARE