Πλειοδοτική δημοπρασία για την ετήσια εμποροπανήγυρη

Πλειοδοτική δημοπρασία για την ετήσια εμποροπανήγυρη

Εκτίθεται σε φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ.270/81, του Ν.3463/06 και τις υπ’ αριθ. 258,259,&260/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, για α) ανάδειξη αναδόχου κατασκευής παραγκών β) ανάδειξη αναδόχου κατασκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των παραγκών γ) μίσθωση χώρου εγκατάστασης μέσων ψυχαγωγίας (Λούνα Παρκ) προκειμένου να διεξαχθεί η ετήσια εμποροπανήγυρη στο χρονικό διάστημα από 20/10/2015 έως 26/10/2015.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 5 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 3ος όροφος) ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής. Τυχόν επαναληπτική δημοπρασία θα γίνει στον ίδιο χώρο στις 12 Οκτωβρίου 2015 επίσης ημέρα Δευτέρα.

Οι ώρες της δημοπρασίας καθορίζονται ως εξής:

α) Για την κατασκευή παραγκών, από 09:00 έως 09:30

β) Για την κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των παραγκών, από 09:30 έως 10:00

γ) Για την μίσθωση χώρου για Λούνα Παρκ, από 10:00 έως 10:30.

Το πλήρες κείμενο της σχετικής διακήρυξης είναι διαθέσιμο στους ενδιαφερομένους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Καρδίτσας (τηλ. 24413 50763, 50761). Επίσης είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας http://www.dimoskarditsas.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, μέχρι την ημέρα της δημοπρασίας.