Απάντηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας στην καταγγελία της ΕΛΜΕ Καρδίτσας.

Απάντηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας στην καταγγελία της ΕΛΜΕ Καρδίτσας.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης  Θεσσαλίας είναι ο θεσμικός φορέας που ασκεί διοίκηση εποπτεία και έλεγχο και αντιμετωπίζει όλες τις αντιξοότητες και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα πλαίσια εφαρμογής και άσκησης της εκπαιδευτικής πολιτικής στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Ως θεσμικός φορέας κινείται πάντα στο πλαίσιο της νομιμότητας, φροντίζει για την  ομαλή εκπαιδευτική και παιδαγωγική λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, σέβεται  τα δικαιώματα των μαθητών, των οικογενειών και των εκπαιδευτικών και διαχειρίζεται χρηστά το ανθρώπινο δυναμικό καθώς και τους πόρους που έχει στη διάθεσή της.

Στο πλαίσιο επομένως της χρηστής διοίκησης και για να μην δημιουργούνται στρεβλές κι αναληθείς εντυπώσεις, ενημερώνει ότι τα κενά στην Θεσσαλία είναι ελάχιστα, τέτοια που δεν εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων και μέχρι το τέλος της άλλης  εβδομάδας -καθυστέρηση λόγω εκλογών- θα έχουν καλυφθεί και αυτά με την ολοκλήρωση της πρόσληψης των αναπληρωτών.

Σε ότι αφορά στην αντιμετώπιση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η ευαισθησία της Περιφερειακής Διεύθυνσης είναι δεδομένη κι εκφρασμένη προς τους συνεργάτες και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, υπόκειται στους σχετικούς νόμους και φυσικά ακολουθείται η  δέουσα προσέγγιση λαμβάνοντας υπόψη πρώτα και κύρια τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών.

Ειδικότερα στην Καρδίτσα η κατάσταση έχει ως εξής:

Ένα (1) κενό πλήρους ωραρίου Γερμανικών κι ένα(1) μειωμένου.

Πέντε(5)κενά Εικαστικών.

Δύο(2)κενά πλήρους ωραρίου Γεωπόνων κι ένα (1) μειωμένου.

Σε ότι δε, αφορά τον αριθμό των παιδιών ανά τμήμα μέσα στην πόλη της Καρδίτσας στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια είναι: 22 μαθητές Μ.Ο. σε σύνολο 127 τμημάτων. Στα δε τμήματα κατευθύνσεων (ομάδες προσανατολισμού) της Β και Γ Γενικού Λυκείου, 19 μαθητές Μ.Ο. για τη Β Λυκείου και για τη Γ Λυκείου 16 μαθητές. Πιθανός μεγάλος αριθμός μαθητών σε κάποιο τμήμα έχει να κάνει με τη χωροταξική κατανομή.

Τέλος, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας  υποστηρίζει κάθε προσπάθεια για βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Στέκει στο πλευρό των μαθητών και των οικογενειών τους και συμμερίζεται το αίτημα των συλλόγων των εκπαιδευτικών για μαζικούς διορισμούς.

Η κοινή και ειλικρινής προσπάθεια όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας θα έχει σαν αποτέλεσμα την συνεχώς καλύτερη και πληρέστερη στελέχωση των σχολείων με σκοπό την ποιοτική δημόσια δωρεάν παιδεία.

Λάρισα 24-9-2015

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπ/σης Θεσσαλίας

Ελένη Αναστασοπούλου


Διαβάστε εδώ την καταγγελία της ΕΛΜΕ Καρδίτσας για τα κενά στα σχολεία.