16 θέσεις εργασίας στην Καλαμπάκα

16 θέσεις εργασίας στην Καλαμπάκα

16 θέσεις εργασίας στην Καλαμπάκα

Ανακοίνωση για την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού στον Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ. με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς 2015-2016

Οι υποψήφιοι , όπου προβλέπεται ,πρέπει να είναι διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι στην αντίστοιχη ειδικότητα . Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά : • Αίτηση που χορηγείται από τον Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ. • Φωτοαντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου σπουδών τους (σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας δύο όψεων • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται :

α ) Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ( μόνο για άνδρες ) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.

β ) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

γ) Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα • Βιογραφικό σημείωμα • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας-εμπειρίας • αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).

Δείτε περισσότερα εδώ

ΠΗΓΗwww.dikaiologitika.gr
SHARE