Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ...

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΕΛΕΚΗΤΗΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ»

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΕΛΕΚΗΤΗΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

διακηρύσσει

τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΕΛΕΚΗΤΗΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
Προϋπολογισμού 150.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και
β) τους όρους του παρόντος τεύχους και
καλεί
τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Διακήρυξη
Τιμολόγιο
ΕΣΥ
Προϋπολογισμός01.Τ.Ε.