Μια θέση δικηγόρου στον δήμο Λίμνης Πλαστήρα

Μια θέση δικηγόρου στον δήμο Λίμνης Πλαστήρα

Μια θέση δικηγόρου στον δήμο Λίμνης Πλαστήρα

Ο δήμος Λίμνης Πλαστήρα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση μίας (1) οργανικής θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή , κατόπιν επιλογής , στην Υπηρεσία του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα Καρδίτσας

1. Αντικείμενο της απασχόλησης είναι η επιμέλεια της διεξαγωγής των δικών με διάδικο το Δήμο η μέριμνα της δικαστικής και εξωδίκου προστασίας των συμφερόντων του Δήμου ενώπιον κάθε δικαστικής και διοικητικής αρχής , η δια γνωμοδοτήσεων συνδρομή των οργάνων και υπηρεσιών του Δήμου επί των εκάστοτε ανακυπτόντων νομικών θεμάτων , όπως στο άρθρο 1 του Π.Δ /γματος 883/1980 (ΦΕΚ Α΄218/1980) ορίζεται και ειδικότερα :

2.Ο προσληφθείς θα υπόκειται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και λοιπών νομίμων κρατήσεων, θα υπάγεται οργανικά στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα Καρδίτσας και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

Για να δείτε τα δικαιολογητικά, την διαδικασία και τα κριτήρια κάντε κλικ εδώ

SHARE