4 θέσεις εργασίας στο Δημοτικό Ωδείο Παλαμά

4 θέσεις εργασίας στο Δημοτικό Ωδείο Παλαμά

Τo Δημοτικό Ωδείο Παλαμά του Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, επί αντιτίμου για την κάλυψη αναγκών του, ως εξής:

  • 1 ΤΕ Δάσκαλος πιάνου
  • 1 ΤΕ Δάσκαλος κλασσικής κιθάρας
  • 1 ΤΕ Δάσκαλος θεωρητικών
  • 1 ΔΕ Δάσκαλος Μπουζουκιού

Οι υποψήφιοι , όπου προβλέπεται , πρέπει να είναι διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι στην αντίστοιχη ειδικότητα
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά.
1) Αίτηση.
2) Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου σπουδών τους – Βεβαίωση βαθμολογίας.
3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας – εμπειρίας (σε έτη) .
5) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Η προϋπηρεσία – εμπειρία αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαιώσεων απασχόλησης από τον εκάστοτε φορέα.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη και ακρόαση, εφόσον η επιτροπή κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
1.Τίτλοι Σπουδών.
2.Οικογενειακή Κατάσταση (3τεκνος-πολύτεκνος).
3.Ανήλικα Τέκνα.
4.Βαθμός Τίτλου Σπουδών.
5.Εμπειρία-Προυπηρεσία (σε έτη)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Πατριάχου Γ.Ε.& Παπάγου, Παλαμάς Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π., ΤΚ 43200

υπόψη κ. Βησσαρίου Βασιλικής (Τηλ. Επικοινωνίας: 2444022941).

Δείτε εδώ την προκήρυξη.

Ενημέρωση από:

post all exelixis

SHARE