Νέα παράταση στην απαγόρευση πλειστηριασμών, κατασχέσεων και εξώσεων

Νέα παράταση στην απαγόρευση πλειστηριασμών, κατασχέσεων και εξώσεων

Νέα παράταση στην απαγόρευση πλειστηριασμών, κατασχέσεων και εξώσεων

Με κοινή υπουργική απόφαση των υπηρεσιακών Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης Παρατείνονται έως τις 31 Οκτωβρίου 2015
όλες οι κατασχέσεις οι εξώσεις αλλά και η καταβολή πάσης φύσης, παραβόλων και εξόδων που καταβάλλονται στα δικαστήρια.

Συγκεκριμένα παρατείνεται εκ νέου και μέχρι 31 Οκτωβρίου, η ισχύς της υπ’ αριθμ. 49214/21.7.2015 κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία είχε δοθεί παράταση στη διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων.
Για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλεται η υποχρέωση έκδοσης και κατάθεσης, εκ μέρους των δικηγόρων ή των διαδίκων, γραμματίων καταβολής, δικαστικών ενσήμων, εισφορών, ή άλλων, πάσης φύσης, παραβόλων και εξόδων σχετικά με την άσκηση και εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων ενώπιον δικαστικών αρχών ή την εκπροσώπηση από συνήγορο ενώπιον αυτών.
Αναστέλλεται επίσης, για το ίδιο χρονικό διάστημα, η υποχρέωση καταβολής πάσης φύσης εγγυοδοσιών ή εφάπαξ ή σε δόσεις χρηματικών ποσών από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής, εφόσον η σχετική υποχρέωση γεννήθηκε ή η συμπλήρωση της προθεσμίας εκπλήρωσής της ανέκυψε στο διάστημα της τραπεζικής αργίας ή και μετά τη λήξη της.