Έκδοση βεβαιώσεων αμπελοκαλλιεργητή για την έκδοση άδειας απόσταξης από το Δήμο Μουζακίου

Έκδοση βεβαιώσεων αμπελοκαλλιεργητή για την έκδοση άδειας απόσταξης από το Δήμο Μουζακίου

Έκδοση βεβαιώσεων αμπελοκαλλιεργητή για την έκδοση άδειας απόσταξης από το Δήμο Μουζακίου

Από το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου Μουζακίου γίνεται γνωστό ότι η αποστακτική περίοδος 2015-2016 αρχίζει από 01-10-2015 και λήγει 31-11-2015. Οι αμπελουργοί του Δήμου Μουζακίου, οι οποίοι καλλιεργούν κάτω από ένα (1) στρέμμα αμπέλι, και επιθυμούν να πάρουν βεβαίωση αμπελλοκαλιεργητή για την έκδοση άδειας απόσταξης, μπορούν να προσέρχονται στο Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου Μουζακίου μέχρι 30-11-2015.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Ταυτότητα
2. ΑΦΜ
3. Αντίγραφο Αμπελουργικού Μητρώου
4. Αντίγραφο δήλωσης ΟΣΔΕ 2015
5. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την καλλιέργεια αμπελιού(Ε1-Ε9)
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2445350125 (κ. Καλλιάρα) και 2445350126 κ.Κράβαρη)

SHARE