Τροποποιήσεις Σχεδίων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) στην Βιολογική Γεωργία και Άδειες Παρέκκλισης

Τροποποιήσεις Σχεδίων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) στην Βιολογική Γεωργία και Άδειες Παρέκκλισης

Τροποποιήσεις Σχεδίων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) στην Βιολογική Γεωργία και Άδειες Παρέκκλισης

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καρδίτσας  ανακοινώνεται ότι οι δικαιούχοι του Προγράμματος «Βιολογική Γεωργία» μπορούν να υποβάλουν τεκμηριωμένη αίτηση τροποποίησης του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  (ΣΠΔ) για το 5ο έτος εφαρμογής  το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου 2015 και οπωσδήποτε πριν την έναρξη της εφαρμογής του τροποποιημένου ΣΠΔ. Εξαίρεση αποτελούν οι εαρινές καλλιέργειες για τις οποίες οι αιτήσεις τροποποίησης υποβάλλονται  μέχρι 31 Μαρτίου 2016 και πριν την εφαρμογή του τροποποιημένου ΣΠΔ.

Τροποποίηση του ΣΠΔ με καλλιέργειες των οποίων η ενίσχυση οδηγεί σε υπέρβαση του εγκεκριμένου ποσού της πενταετούς σύμβασης δεν γίνεται αποδεκτή και εξακολουθεί να ισχύει το αρχικό ΣΠΔ.

Επίσης οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν για τις φθινοπωρινές καλλιέργειες αιτήσεις άδειας χρήσης μη βιολογικού  σπόρου .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, Λ. Δημοκρατίας 46 , στο τηλ.  24413-55248 (Υπεύθυνη Γεωπόνος η κ.Kαριώτου ).

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 12/10/2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

SHARE