Καταργείται η δυνατότητα μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΤΑΑ (ΤΜΣΕΔΕ-ΤΣΑΥ-ΤΑΝ) που...

Καταργείται η δυνατότητα μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΤΑΑ (ΤΜΣΕΔΕ-ΤΣΑΥ-ΤΑΝ) που προέβλεπε ο νόμος 4331/2015

Καταργείται η δυνατότητα μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΤΑΑ (ΤΜΣΕΔΕ-ΤΣΑΥ-ΤΑΝ)  που προέβλεπε ο νόμος 4331/2015

Με το νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα που κατατέθηκε στην βουλή προστέθηκε άρθρο το ποίο περιέχει την κατάργηση των άρθρων 21, 24, 28, 31, 38 παρ. 1-3, 39, 75 του ν.4331/2015 (69 επειδή (σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση ) οι διατάξεις αυτές είναι αντίθετες με τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου 2015, στην οποία αναφέρεται ότι «οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να απόσχουν από την ακύρωση μέτρων και από μονομερείς αλλαγές των πολιτικών και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα επηρέαζαν αρνητικά τους δημοσιονομικούς στόχους, την ανάκαμψη της οικονομίας ή τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα,
Καταργούνται από τότε που ίσχυσαν (2.7.2015) οι ακόλουθες διατάξεις :

α) Το άρθρο 21 ν.4331/2015 που αφορά την ασφάλιση δημοσιογράφων γραφείων τύπου αθλητικών ομοσπονδιών οι οποίοι με το εν λόγο άρθρο υπάγονται υποχρεωτικά από την πρώτη ημέρα του επόμενου από τη δημοσίευση του νόμου αυτού μήνα στην ασφάλιση του Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) και του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., με την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει πενταετή ασφάλιση στον Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και δεν είναι τακτικοί ή μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., δημοσίων επιχειρήσεων ή Ο.Τ.Α.. Καταργείται επίσης και το δικαίωμα σύνταξης των ανωτέρω λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων του α.ν. 1846/1951 (Α” 179), καταβάλλοντας πρόσθετη εισφορά 3,6 % επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους.

β) Το άρθρο 28 του ν.4331/2015 που προέβλεπε την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. των πωλητών Λαϊκού Λαχείου

γ) Το άρθρο 31 του νόμου 4331/2015 που προέβλεπε Χορήγηση και επαναχορήγηση σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων

δ) Καταργείται επίσης η διάταξη του άρθρου 39 του ν. 4331/2015 για την δυνατοτητα μείωσης ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ), Τομέας Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) . Η διάταξη αυτή παρείχε την δυνατότητα στους νέους ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α. που ασκούσαν ελεύθερο επάγγελμα να επιλέξουν κατόπιν αιτήσεώς τους την κατάταξή τους σε μία εκ των δύο κατώτερων από αυτήν στην οποία υπάγονται ως σήμερα υποχρεωτικά, ασφαλιστικών κατηγοριών που προβλέπονται από τα π.δ. 124/1993, 124/1993 και 125/1993 και να παραμείνουν σε αυτή μέχρι 31.12.2016

ε) Καταργείται η διάταξη (άρθρο 76 του νόμου 4331/2015) που παρείχε τη δυνατότητα, έως τις 30 Ιουνίου 2017, να αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιoύνται στους τομείς ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και είχαν δημιουργήσει οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης μέχρι την 31.12.2010, αλλά συνέχιζαν να καταβάλλουν κανονικά τις τρέχουσες εισφορές τους.
Επίσης καταργούνται από την ψήφιση του νόμου

α) η διάταξη του άρθρου 24 του ν.4331.2015 η οποία προέβλεπε ότι οι ασφαλισμένες στο ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από 1.1.1983 μέχρι 31.12.1992, οι οποίες έχουν συμπληρώσει συντάξιμο χρόνο 25 ετών μέχρι 31.12.2010 και κατά τη συμπλήρωση αυτού είναι μητέρες με ανήλικα ή ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά, δικαιούνται πλήρη σύνταξη γήρατος στο 50ό έτος της ηλικίας τους.

β) Οι παράγραφοι 1-3 του άρθρου 38 του ως άνω νόμου, οι οποίες προέβλεπαν την αύξηση του ποσού της οφειλής που μπορεί να συμψηφίζεται ή να παρακρατείται από τη σύνταξη των υποψήφιων συνταξιούχων, σε 25.000 ευρώ, με παράλληλη αύξηση των μηνιαίων δόσεων συμψηφισμού ή παρακράτησης της οφειλής από τα ποσά των συντάξεων μέχρι και σε 60 μηνιαίες δόσεις, για το σύνολο των φορέων ασφάλισης (Ο.Α.Ε.Ε., ΕΤΑΑ και λοιπούς φορείς που εντάσσονται στη ρύθμιση).

 

ΠΗΓΗwww.taxheaven.gr
SHARE