Οι αλλαγές σε όλες τις ρυθμίσεις για χρέη στην εφορία

Οι αλλαγές σε όλες τις ρυθμίσεις για χρέη στην εφορία

Οι αλλαγές σε όλες τις ρυθμίσεις για χρέη στην εφορία

Εκδόθηκε η εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων (ΓΓΔΕ) για τις αλλαγές που επέρχονται στην ρύθμιση των 100 δόσεων με αύξηση των επιτοκίων μείωση στις δόσεις σε όσους «διαπιστώνει» η εφορία ότι μπορούν να πληρώσουν αυξάνοντας το ποσό που καλούνται να πληρώνουν κάθε μήνα. Αλλαγές προβλέπει όμως και σε προηγούμενες ρυθμίσεις για χρέη στην εφορία όπως η πάγια ρύθμιση 12 και 24 δόσεων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο για τις 100 δόσεις της ΓΓΔΕ, οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση επιβαρύνονται με τόκο του οποίου το επιτόκιο υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον 5 εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο (ΕΚΤ + 5%). Το σχετικό επιτόκιο ΕΚΤ θα είναι αυτό, που έχει οριστεί και ισχύει την 15.10.2015. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω νέα επιβάρυνση στη ρύθμιση θα υπολογιστεί για την υπολειπόμενη ρυθμισμένη οφειλή την 15.10.2015, (ήτοι μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του ν. 4336/2015).

Κατ’εξαίρεση, βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 5.000€ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης του ν. 4321/2015, εξακολουθούν να μην επιβαρύνονται με προσαυξήσεις/τόκους εκπρόθεσμης καταβολής ή το ανωτέρω επιτόκιο, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα,

β. η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, όπως προκύπτει από την τελευταία δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9), είναι αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ και

γ. η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του ν. 4336/2015, ήτοι την 15.10.2015 και εξετάζονται όπως έχουν διαμορφωθεί την ανωτέρω ημερομηνία.

Απώλεια ρύθμισης

Ορίζεται η υποχρέωση τακτοποίησης κατά νόμιμο τρόπο, από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ατομικών καθώς και αυτών για τις οποίες υπάρχει ευθύνη καταβολής, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί στη Φορολογική Διοίκηση εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής της, προκειμένου να μην απολεσθεί η ρύθμιση.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το νέο λόγο απώλειας, η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν έχει εξοφλήσει το σύνολο των ληξιπροθέσμων μη ρυθμισμένων οφειλών του,

β) δεν έχει υπαγάγει το σύνολο των ληξιπροθέσμων οφειλών του σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής και

γ) δεν υφίσταται καθεστώς αναστολής είσπραξης για τις ανεξόφλητες, μη ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές του ατομικές ή από συνυποχρέωση/ συνυπευθυνότητα. Για την ως άνω τακτοποίηση, παρέχεται στον οφειλέτη προθεσμία τριών (3) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής των οφειλών ή από την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι από 19.8.2015, λαμβανομένης υπόψη της ευνοϊκότερης για τον φορολογούμενο εκ των ανωτέρω προθεσμιών. Ρύθμιση διατάξεων άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (72 ή 100 δόσεων).

Απώλεια ρύθμισης

Όρίζεται η υποχρέωση, από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, τακτοποίησης κατά νόμιμο τρόπο των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ατομικών καθώς και αυτών για τις οποίες υπάρχει ευθύνη καταβολής, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί στη Φορολογική Διοίκηση. Αναλυτικότερα, η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης:

α. δεν έχει εξοφλήσει το σύνολο των ληξιπροθέσμων μη ρυθμισμένων οφειλών του,

β. δεν έχει υπαγάγει το σύνολο των ληξιπροθέσμων οφειλών του σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής και

γ. δεν υφίσταται καθεστώς αναστολής είσπραξης για τις ανεξόφλητες, μη ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές του ατομικές ή από συνυποχρέωση/συνυπευθυνότητα. Για την ως άνω τακτοποίηση, παρέχεται στον οφειλέτη προθεσμία 30 ημερών, από την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης υπερημερίας, που θα κοινοποιηθεί στον οφειλέτη από την ημερομηνία ισχύος του ν. 4336/2015, ήτοι από την 19.8.2015 και εφεξής και κατά τη κατά τη διάρκεια της ρύθμισης.

Μείωση της διάρκειας της ρύθμισης

Με τις ως άνω διατάξεις προστίθεται στα δικαιώματα του Δημόσιου, το δικαίωμα να μειώσει τη διάρκεια της χορηγηθείσας ρύθμισης, μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση εφόσον οποτεδήποτε καθ’όλη τη διάρκεια της ρύθμισης διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με τα οικονομικά του δεδομένα, να πληρώνει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες. Επιτόκιο Η υπαγωγή του φορολογούμενου σε πρόγραμμα ρύθμισης δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής τόκων επί των ρυθμιζόμενων οφειλών. Ως ποσοστό με το οποίο υπολογίζονται οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής, αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε./Κ.Φ.Δ. τόκων ή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ορίζεται το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, πλέον πέντε τοις εκατό (5%), ετησίως υπολογισμένο. Για ισχύουσες ρυθμίσεις η ανωτέρω τροποποίηση στον υπολογισμό του τόκου της ρύθμισης του άρθρου 43 του ΚΦΔ θα υπολογιστεί για την υπολειπόμενη ρυθμισμένη οφειλή, μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του ν. 4336/2015, ήτοι την 15.10.2015. Για τις νέες ρυθμίσεις, για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μετά την 15.10.2015, το σχετικό επιτόκιο ΕΚΤ θα είναι αυτό, όπως έχει οριστεί κατά την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Αναστολή προϋποθέσεων υπαγωγής Σύμφωνα με την περ. 13α της Υποπαραγράφου Δ1 της Παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του ίδιου νόμου, η ισχύς της περίπτωσης γ” της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 ΦΕΚ 170Α” (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), όπως ισχύει, αναφορικά με τη βιωσιμότητα της ρύθμισης και την παροχή εγγυήσεων ή άλλου εμπράγματου βάρους για τη ρύθμιση οφειλών, όπου αυτό απαιτείται στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 43 του ως άνω νόμου. Εγγυήσεις, διασφαλίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες, που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ” εφαρμογή των σχετικών διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις, ενώ με την επανέναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων (από 15.8.2017), η υποχρέωση προσκόμισης των ως άνω δικαιολογητικών και εγγυήσεων δεν καταλαμβάνει τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της αναστολής. Πάγια» Ρύθμιση Επιτόκιο Με την υποπερίπτωση β” της περίπτωσης 10 της υποπαραγράφου Δ1 της Παραγράφου Δ του δεύτερου άρθρου του ν. 4336/2015, οι λέξεις «οκτώ εκατοστιαίων μονάδων» της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Α.2 της παρ. Α” του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’107), αντικαθίστανται με τις λέξεις «πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων» αναφορικά με την προσαύξηση με την οποία επιβαρύνονται οι υπαχθείσες στη ρύθμιση των ανωτέρω διατάξεων οφειλές και ως εκ τούτου μειώνεται το επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνονται οι υπαγόμενες στη ρύθμιση οφειλές.

Αναλυτικότερα : Ως ποσοστό με το οποίο υπολογίζονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, με τις οποίες επιβαρύνεται από 01.01.2013 η βασική ληξιπρόθεσμη υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή, αντί των προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής κατά Κ.Ε.Δ.Ε και κατά Κ.Φ.Δ., ορίζεται το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, πλέον πέντε τοις εκατό (5%), ετησίως υπολογισμένο. Το ανωτέρω ποσοστό προσαυξήσεων παραμένει σταθερό καθ” όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Επισήμανση : Για το χρονικό διάστημα έως και την 14.10.2015 η προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής συνεχίζει να υπολογίζεται με το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής πλέον οκτώ τοις εκατό (8%), ετησίως υπολογισμένο. Μετά την ανωτέρω ημερομηνία και για τις ανεξόφλητες δόσεις υφιστάμενων ρυθμίσεων η σχετική προσαύξηση υπολογίζεται με το επιτόκιο ΕΚΤ, όπως έχει οριστεί και ισχύει την 15.10.2015 πλέον πέντε τοις εκατό (5%), ετησίως υπολογισμένο. Για τις νέες ρυθμίσεις που χορηγούνται μετά την ανωτέρω ημερομηνία το σχετικό επιτόκιο ΕΚΤ θα είναι αυτό, όπως έχει οριστεί κατά την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση. Αναστολή προϋποθέσεων υπαγωγής Σύμφωνα με την περ. 10α της Υποπαραγράφου Δ1 της Παραγράφου Δ Ρυθμίσεις Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών του δεύτερου άρθρου του ν. 4336/2015, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του ίδιου νόμου, η ισχύς της υποπερίπτωσης γ” της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Α.2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, όπως ισχύει, ως προς τις προϋποθέσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή, παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας όπου αυτό απαιτείτο, καθώς και εν γένει η προϋπόθεση της βιωσιμότητας του διακανονισμού. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις, ενώ με την επανέναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων (από 15.8.2017), η υποχρέωση προσκόμισης των ως άνω δικαιολογητικών και εγγυήσεων δεν καταλαμβάνει τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της αναστολής. Εγγυήσεις, διασφαλίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες, που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ” εφαρμογή των σχετικών διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν. Γενικές επισημάνσεις Εκ παραδρομής μη καταβολή ποσοστού δόσης Για λόγους χρηστής διοίκησης και προστασίας της εύλογης εμπιστοσύνης του Διοικούμενου, απώλεια ρύθμισης δεν επέρχεται όταν ο φορολογούμενος εκ παραδρομής δεν έχει καταβάλει το ποσό επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταβολής δόσης ή εν γένει εξαιτίας ποσών μικρού ύψους που έχουν παραμείνει ανεξόφλητα από παραδρομή. Οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικών Κέντρων/ Ε.Μ.ΕΙΣ/ Τελωνείων, παρακαλούνται για τις ενέργειές τους σε τέτοιες περιπτώσεις, ώστε τα εκ παραδρομής μη καταβληθέντα ποσά να καλύπτονται από το φορολογούμενο, οι δε ρυθμίσεις να μην θεωρούνται απωλεσθείσες

 

ΠΗΓΗwww.dikaiologitika.gr
SHARE