Τροποποιήσεις Σχεδίων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΔΠ) των προγραμμάτων » Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην...

Τροποποιήσεις Σχεδίων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΔΠ) των προγραμμάτων » Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού» & «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές»

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καρδίτσας  ανακοινώνεται ότι οι δικαιούχοι των  Προγραμμάτων «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Παραγωγή καπνού» & «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές», μπορούν να υποβάλουν τεκμηριωμένη αίτηση τροποποίησης του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  (ΣΠΔ) για το καλλιεργητικό έτος 2015-2016  (5ο έτος εφαρμογής για την 1η πρόσκληση και 4ο έτος εφαρμογής για την 2η πρόσκληση), το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου 2015 και οπωσδήποτε πριν την έναρξη της εφαρμογής του τροποποιημένου ΣΠΔ. Εξαίρεση αποτελούν μόνον  οι εαρινές καλλιέργειες για τις οποίες το ΣΠΔ μπορεί να τροποποιείται και δεύτερη φορά μέχρι  15  Μαρτίου 2016 .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, Λ. Δημοκρατίας 46 , στο τηλ.  24413-55249 (Υπεύθυνη Γεωπόνος η κ.Βολιώτου )

ΚΑΡΔΙΤΣΑ  15/10/2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

SHARE