Προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας, θα προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων επικουρικού προσωπικού, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατά αριθμό ατόμων και κατά κατηγορία, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΔΡΑ Κ.Κ.Π.Π.Θ. ΤΕ Διαιτολόγου –Διατροφολόγου 1 12 μήνες
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.μεΑ. ΛΑΡΙΣΑΣ«Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» ΤΕ ΚοινωνικούΛειτουργού

 

ΔΕ Βοηθών

Νοσοκόμων

 

 

3

12 μήνες
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΕ ΒοηθώνΝοσοκόμων 3 12 μήνες
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.μεΑ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕ ΒοηθώνΝοσοκόμων 4 12 μήνες

Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 6του Ν.4052/2012, λαμβάνεται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60%.

Η προτεραιότητα μεταξύ των ανέργων καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής τους στα μητρώαεπιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ.

Η εμπειρία αποδεικνύεται:

α) Με βεβαίωση υπηρεσίας του οικείου φορέα, εφόσον έχει προσφερθείστο Δημόσιο Τομέα, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα,

β) Με βεβαίωση τουεργοδότη ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για το είδος και τη σχέση της προσφερόμενηςεργασίας και με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον έχει προσφερθεί στον ιδιωτικότομέα,

γ) Με βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για το είδοςκαι τη σχέση των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον ο υποψήφιος έχει εργαστεί ως ελεύθεροςεπαγγελματίας.

Ως εμπειρία, υπολογίζεται και λαμβάνεται υπόψη, αυτή που αποκτήθηκε μετά την έκδοση άδειαςασκήσεως επαγγέλματος.

Οι υποψήφιοι που εγγράφονται στους καταλόγους του επικουρικού προσωπικού δεν μπορούν ναπαραμείνουν στο κατάλογο πέραν του επόμενου έτους από το έτος εγγραφής τους.

Το επικουρικό προσωπικό, κατά το χρόνο απασχόλησής του, θα είναι πλήρους και αποκλειστικήςαπασχόλησης.

Το χρονικό διάστημα της απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού ορίζεται στησύμβαση.

Το απασχολούμενο επικουρικό προσωπικό αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τοπροσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.
  2. Βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. πρόσφατης έκδοσης, από την οποία να προκύπτει ο χρόνοςεγγραφής του ενδιαφερομένου στα μητρώα επιδοτούμενων ανέργων ή απλά ανέργων.
  3. Φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών όπως προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6του Ν. 4052/2012 και αποδεικνύουν την ύπαρξη εμπειρίας.
  4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτεςκαι τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.).

-Ταυτότητα Ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς).

– Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών).

  1. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
  2. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του ΥπαλληλικούΚώδικα:

– ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε άλλη ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση,καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντικήδυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικήςεκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

– ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή γιαπλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

– ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί ηστέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους ταχυδρομικά, μεσυστημένη επιστολή, στο

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας

(Παπάγου 49, Τ.Κ.41500, Γιάννουλη Λάρισας),

με την ένδειξη «Αίτηση για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού»

ή μεφυσική παρουσία στα γραφεία του Διοικητικού Τμήματος της έδρας του Κέντρου ΚοινωνικήςΠρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην ίδια διεύθυνση.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, οοποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από τηνεπομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες, ήτοι από 26/10/2015έως και 09/11/2015.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης (Παράρτημα 1) στις διευθύνσεις τωνΠαραρτημάτων:

α) στα γραφεία του Διοικητικού Τμήματος της έδρας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ΠεριφέρειαςΘεσσαλίας, Παπάγου 49, Γιάννουλη Λάρισας.

β) στα γραφεία του Διοικητικού Τμήματος του Παραρτήματος Αποκατάστασης και ΑποθεραπείαςΠαιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας, Τέρμα Φανουρίου.

γ) στα γραφεία του Διοικητικού Τμήματος Παραρτήματος Α.μεΑ. Τρικάλων, Μεγ.Κεφαλόβρυσο.

Δείτε εδώ όλη την προκήρυξη

Ενημέρωση από:

post all exelixis