Ηλεκτροτεχνίτης στη ΔΕΗ Καρδίτσας

Ηλεκτροτεχνίτης στη ΔΕΗ Καρδίτσας

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών του ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα & Μεσοχώρας, που εδρεύει στο Νομό Καρδίτσας και συγκεκριμένα του εξής, ανά Υπηρεσία, έδρα, Ειδικότητα και διάρκεια Σύμβασης, αριθμού ατόμων:

Δ.Ε Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών & Υποσταθμών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ. 1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ ΑΕ / ΥΗΣ Ν. Πλαστήρας & Μεσοχώρας – ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – Τ.Κ 43100 – Τ.Θ 123 απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους κ.κ. Α. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ και Ε. ΓΟΥΛΑ τηλέφωνο (24410 55010) Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

Ανακοίνωση

Υποβολή Αιτήσεων από 21.10.2015 έως 30.10.2015

Πληροφορίες : Ε. Σωτηρλής
Τηλέφωνο : 2441055294 – 2441055010

post all exelixis

 

ΠΗΓΗwww.e-dimosio.gr
SHARE