Οι εταιρείας κινητής τηλεφωνίας καλούνται να πληρώσουν τον λογαριασμό στο δήμο Αργιθέας

Οι εταιρείας κινητής τηλεφωνίας καλούνται να πληρώσουν τον λογαριασμό στο δήμο Αργιθέας

Οι εταιρείας κινητής τηλεφωνίας καλούνται να πληρώσουν τον λογαριασμό στο δήμο Αργιθέας

Από την πρώτη μέρα η δημοτική Αρχή επιχειρεί να διαχειριστεί τα αυτονόητα του δήμου Αργιθέας. Ένα από αυτά είναι και το δικαίωμα είσπραξης μισθωμάτων – τελών από τις εγκαταστάσεις των κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Παρότι είναι εγκατεστημένες πολλές κεραίες στη χωρική έκταση του δήμου, ελάχιστες απ΄ αυτές καταβάλλουν μισθώματα.

Με την 62/2015 Απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας αποφάσισε ομόφωνα την ανάκληση οποιαδήποτε συναίνεσης ή έγκρισης που παρασχέθηκε ρητώς ή σιωπηρώς για την εγκατάσταση και λειτουργία οποιοσδήποτε κεραία κινητής τηλεφωνίας και άλλης εγκατάστασης εκπομπής επικοινωνιακού σήματος, από οποιονδήποτε πάροχο (εξαιρουμένης της ΕΡΤ νυν ΝΕΡΙΤ και εφόσον τηρεί την υποχρέωση της για συνολική τηλεοπτική κάλυψη του Δήμου) που δεν έχει υπογράψει και δεν τηρεί το αντίστοιχο μισθωτήριο και τους όρους του με τον Δήμο Αργιθέας.

Η απόφαση αυτή vα κοινοποιηθεί στην ΕΕΤΤ, στους παρόχους (εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, ΟΤΕ κλπ) και στην Πολεοδομία για την τήρηση των νομίμων ακόμη και στην σύνταξη πρωτοκόλλων αποβολής από τις δημοτικές εκτάσεις, αναρτήθηκε δε στη Διαύγεια με ΑΔΑ 7809ΩΨ3-ΚΛΟ.

Οι αντιδράσεις των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας ήταν άμεσες κάποιες ήρθαν σε άμεση επαφή με τη δημοτική αρχή και άλλες προσφύγαν νομικά κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίο.

Παραθέτουμε απόσπασμά από το πρακτικό 1/14.09.2015 της Ειδικής Επιτροπής, του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν, 3463) Ν. Μαγνησίας – Ν. Καρδίτσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Η ανωτέρω Επιτροπή συνεδρίασε προκειμένου να εκδώσει απόφαση επί της 06.08.2015 και με αριθμό πρωτ. 284 προσφυγή της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» κατά της υπ΄ αριθμ. 62/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας και της σιωπηρής απόρριψης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

«Στη συνέχεια η προαναφερόμενη απόφαση του Δήμου κοινοποιήθηκε στην επί του παρόντος προσφεύγουσα «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε», την 13 Μαΐου 2015, ενώ παράλληλα η απόφαση του Δήμου ελέγχθηκε από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και βρέθηκε νόμιμη, αναρτήθηκε δε στη Διαύγεια με ΑΔΑ 7Λ030Ρ10-ΒΤΨ. Η προσφεύγουσα «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε», στη συνέχεια άσκησε εμπρόθεσμα, ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας προσφυγή με αριθ. Πρωτ. 8260/95533/28.05.2015 κατατεθείσα προσφυγή της, η οποία απορρίφθηκε σιωπηρώς. Στη συνέχεια «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε» με την επί του παρόντος εξεταζόμενη προσφυγή προσφεύγει κατά της 62/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας και της σιωπηρής απόρριψης της υπ’ αρ 8260/95533/28.0502015 προσφυγής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεός Ελλάδας.

IV. Επί των ισχυρισμών του προσφεύγοντος η Επιτροπή του αρ. 152 του Ν.3463/2006 παρατηρεί τα ακόλουθα:

Αναφορικά με τα όσα αρχικά ισχυρίζεται η προσφεύγουσα, η Επιτροπή του αρ. 152 παρατηρεί ότι η προσφεύγουσα είναι κάτοχος νόμιμης άδειας με βάση την οποία έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να εγκαθιστά και vα λειτουργεί δημόσιο χερσαίο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο κοινής ωφέλειας σε όλη την επικράτεια, με την εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές εντός και εκτός σχεδίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η Ειδική Eπιτροπή παρατηρεί ότι τα θέματα σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία κεραιών ρυθμίζονται με το νόμο 2801/2001 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» και το Ν. 4053/2012 (άρθρο 31 αυτού). Στην περίπτωση που μία κεραία κινητής τηλεφωνίας είναι παράνομη, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από την Δικαιοσύνη και της Αρχές τα εξής:

α/ Διακοπή λειτουργίας της κεραίας κινητής τηλεφωνίας

β/ απομάκρυνση της κεραίας κινητής τηλεφωνίας

γ/ την ποινική τιμωρία του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας και του εργολάβου που την εγκατέστησε.

δ/ την επιβολή προστίμων από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή.

ε/ την επιβολή προστίμων από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

στ/ την διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στην οικοδομή που βρίσκεται η κεραία.

ζ/ την ποινική τιμωρία του ιδιοκτήτη που δίνει παράνομα ηλεκτρικό ρεύμα για την λειτουργία της κεραίας.

Όπως αναφέρει και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών: Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία μιας κατασκευής κεραίας απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι κάτωθι γνωματεύσεις, άδειες, εγκρίσεις:

Θετική γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) από την οικεία Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας ή υπαγωγή της κατά περίπτωση κατασκευής κεραίας στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία
Θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία
Έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, για την τοποθέτηση της κεραίας και των σχετικών συναφών κατασκευών.
Άδεια κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, που αφορά κυρίως τη σκοπιμότητα του τηλεπικοινωνιακού μέρους της εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης συχνοτήτων
Άλλες εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται κατά περίπτωση
Ειδικότερα σύμφωνα με το Νόμο 4070/2012 πριν την εγκατάσταση κεραίας ή τροποποίηση υφιστάμενης κατασκευής κεραίας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ολοκληρωμένο φάκελο, μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων, με όλες τις απαραίτητες αιτήσεις και δικαιολογητικά για την έκδοση των προαναφερόμενων γνωματεύσεων, αδειών και εγκρίσεων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες μέσω διαδικτυακής πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Yπoβoλήc Αιτήσεων ελέγχουν τα θέματα αρμοδιότητάς τους και ενημερώνουν το Σύστημα για την έκδοση των εγκρίσεών τους ή για την αιτιολογημένη απόρριψη των κατατεθειμένων αιτήσεων. Η ΕΕΤΤ μετά την πάροδο 4 μηνών από την ηλεκτρονικής υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου εκδίδει άδεια κατασκευής κεραίας, εφόσον έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή εκδίδει πιστοποιητικό πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου κατόπιν ελέγχου πληρότητας και με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της ΕΑΕΕ και της ΥΠΑ καθώς και χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων από την ΕΕΤΤ. Ο κάτοχος μετά την έκδοση της Άδειας κατασκευής κεραίας ή του Πιστοποιητικού Πληρότητας μπορεί να προβεί στην εγκατάσταση και λειτουργία της κεραίας.

Αρμόδιος φορέας όσον αφορά την απομάκρυνση των παράνομων κατασκευών κεραιών μετά των παρελκόμενών τους (ιστοί, βάσεις στήριξης, οικίσκοι), σύμφωνα με το Άρθρο 1, παράγραφος 5, εδάφιο Ε’ του Ν. 2801/2000, είναι η οικεία Πολεοδομική Υπηρεσία.

Αρμόδιος φορέας όσον αφορά την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας η οποία και διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και κάνει μετρήσεις που αφορούν τις εκπομπές των κατασκευών κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Νόμο 4053/2012 κατασκευές κεραιών που έχουν εγκατασταθεί χωρίς σχετική άδεια πριν από την έναρξη ισχύος του (7-3-2012) και για τις οποίες υπάρχει μελέτη ραδιοεκπομπών κεραίας για την οποία έχει χορηγηθεί σύμφωνη γνώμη της ΕΑΕΕ 1 μήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου, έχει υποβληθή μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην αρμόδια υπηρεσία πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου ή έχουν υπαχθεί στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία και έχει υποβληθεί αίτηση για κατασκευή κεραίας στην ΕΕΤΤ πριν την έναρξη ισχύος, θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούσες για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4053/2012. Οι άδειες των ως άνω κατασκευών εκδίδονται σύμφωνα με το προϊσχύσαν νομοθετικό πλαίσιο. Επίσης σύμφωνα με τον ίδιο νόμο και το Ν. 4146/2013 για τις μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 4053/2012 μη αδειοδοτημένες εγκατεστημένες κεραίες, για τις οποίες έχει ήδη είτε υποβληθεί σχετική καταγγελία στην ΕΕΤΤ είτε αυτεπαγγέλτως διαπιστωθεί η ύπαρξή τους, ο ολοκληρώνεται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με το νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της εγκατάστασής τους. Η κατεδάφιση των κεραιών αναστέλλεται μέχρι το πέρας της ως άνω προθεσμίας.

ί. Σχετικά με τον πρώτο λόγο προσφυγής της προσφεύγουσας, περί μη νομιμότητας θέσπισης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προϋποθέσεων ακριβέστερα κανόνων δικαίου ως προς την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, η Ειδική Επιτροπή παρατηρεί ότι με την 62/2015 Απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας, σε καμία περίπτωση δε θεσπίζει κανονιστική διάταξη προκειμένου να ρυθμιστούν θέματα που σχετίζονται με εγκατάσταση και λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Στην εν λόγω απόφαση αναφέρεται αναλυτικά η ισχύουσα νομοθεσία που διέπει το εν λόγω ζητήματα ενώ τονίζεται η μη καταβολή του μισθώματος στο Δήμο εκ μέρους της προσφεύγουσας εταιρίας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε», αντίθετα με τα συμφωνηθέντα. Σε περίπτωση που το Δημοτικό Συμβούλιο ήθελε εκδώσει κανονιστική απόφαση με την οποία να προβλέπει συγκεκριμένες προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην περιφέρεια του Δήμου του, τότε μόνο θα μπορούσε να γίνει λόγος για απόφαση που δεν θα είχε καμία νομική συνέπεια ως εκδοθείσα αναρμοδίως, ωστόσο στην επί του παρόντος εξεταζόμενη υπόθεση, ο Δήμoς δε θέτει τέτοιου είδους προϋποθέσεις αλλά αναφέρεται σε ένα εντελώς διαφορετικό περιστατικό, αυτό της μη καταβολής των οφειλομένων μισθωμάτων στο ταμείο του Δήμου εκ μέρους της προσφεύγουσας.

 

ii.Σχετικά με τον ισχυρισμό της προσφεύγουσας ότι η ανάπτυξη χερσαίου δικτύου κινητής τηλεφωνίας δεν είναι «τοπική υπόθεση», προφανώς και αποτελεί νόμιμη υποχρέωση της προσφεύγουσας η ανάπτυξη χερσαίου δικτύου κινητής τηλεφωνίας, όπως προβλέπεται από την άδειά της έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο με τη σειρά του έχει δεσμευτεί έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, το γεγονός ότι σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο Δήμος Αργιθέας στην 62/2015 απόφασή του ότι δηλαδή δεν του καταβάλλονται τα οφειλόμενα μισθώματα εκ μέρους της προσφεύγουσας εταιρίας αντίκειται στην αρχή προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, καθώς με τη μη καταβολή των οφειλομένων μισθωμάτων ισχυρισμό τον οποίο η προσφεύγουσα δεν αρνήθηκε και στον οποίο ούτε έκανε την οποιαδήποτε αναφορά, βλάπτοντας κατά προφανή τρόπο τα συμφέροντα του Δήμου καθώς στερείται από σημαντικό τμήμα των εσόδων που υπό άλλες συνθήκες θα λάμβανε και θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των δημοτών.

iii. Αναφορικά με τα όσα ισχυρίζεται η προσφεύγουσα περί μη νόμιμης – πλημμελούς αιτιολογίας της προσβαλλομένης αποφάσεως – παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, η Ειδική Επιτροπή παρατηρεί ότι το γεγονός της μη καταβολής των οφειλομένων μισθωμάτων αποτελεί επαρκή και νόμιμη αιτιολογία προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στην ανάκληση οποιοσδήποτε συναίνεσης ή έγκρισης που παρασχέθηκε ρητώς ή σιωπηρώς για την εγκατάσταση και λειτουργία οποιοσδήποτε κεραίας κινητής τηλεφωνίας και άλλης εγκατάστασης εκπομπής επικοινωνιακού σήματος, από οποιονδήποτε πάροχο (εξαιρουμένης της ΕΡΤ νυν ΝΕΡΙΤ και εφόσον τηρεί την υποχρέωση της για συνολική τηλεοπτική κάλυψη του Δήμου) που δεν έχει υπογράψει και δεν τηρεί το αντίστοιχο μισθωτήριο και τους όρους του με τον Δήμο Αργιθέας.

Λαμβανομένων υπόψη στην επί του παρόντος εξεταζόμενη προσφυγή ότι:

– Η προσφεύγουσα δεν τηρεί τα αντίστοιχο μισθωτήριο που υπέγραψε με το Δήμο Αργιθέας,

– Η προσφεύγουσα δεν έκανε οποιαδήποτε αναφορά στους ισχυρισμούς του Δήμου σχετικά με τη μη τήρηση του μισθωτηρίου,

– Η απόφαση 62/2015 του Δήμου Αργιθέας δε θεσπίζει κανονιστική διάταξη προκειμένου να ρυθμιστούν θέματα που σχετίζονται με εγκατάσταση και λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας

– Η απόφαση 62/2015 του Δήμου Αργιθέας είναι νόμιμη και επαρκώς αιτιολογημένη

 

IV. Από τα προεκτεθέντα προκύπτει, ότι η 62/2015 απόφαση του Δήμου Αργιθέας, η υπ΄ αρ. 1013/82147/20.05.2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεός Ελλάδας που την επικυρώνει και η σιωπηρή απόρριψη της υπ’ αρ. 8260/95533/28.0502015 προσφυγής της προσφεύγουσας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεός Ελλάδας είναι νόμιμες και κατά συνέπεια πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη προσφυγή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να γίνει δεκτή τυπικά και να απορριφθεί κατ’ ουσία η από 06.08.2015 και με αριθμό πρωτ. 284 προσφυγή της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε»

 

SHARE