Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Βόλου και Αλμυρού

Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Βόλου και Αλμυρού

Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Βόλου και Αλμυρού

Έως την ερχόμενη Δευτέρα, υποβάλλονται οι αιτήσεις για την πρόσληψη 3εποχικών υπαλλήλων σε Αλμυρό και Βόλο, για 6μηνη εργασία.

Θα επιλεγούν:

• 1 ΔΕ Διανομέων (Αλμυρός)

• 1 ΔΕ Διανομέων

• 1 ΔΕ Εσωτερικής εκμετάλλευσης (Βόλος)

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών και καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν:

α) είτε ταχυδροµικά µε συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α. Ε. – Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. Σελίδα 5 από 7 411 10 ΛΑΡΙΣΑ, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 57/2015, (Τηλ. Επικοινωνίας: 2410237381).

β) είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

1.Μονάδα ∆ιανοµής Βόλου, ∆ηµητριάδος και Αγίου Νικολάου, Τ.Κ. 37000 ΒΟΛΟΣ, Τηλ. 24210-76419. Υπεύθυνος: Κων/νος Γιαννουσάς.

2.Κεντρικό Κατάστηµα Βόλου, ∆ηµητριάδος και Αγίου Νικολάου, Τ.Κ. 38001 ΒΟΛΟΣ, Τηλ.2421022750. Υπεύθυνος: Κων/νος Καπάτος.

3.Κατάστηµα Αλµυρού, Όθρυος 27, 371 00 ΑΛΜΥΡΟΣ. Τηλ. 2422021278. Υπεύθυνος: Κων/νος Ζαχαράκης.

ΠΗΓΗwww.thessalianews.gr
SHARE