Διευκρινήσεις σχετικά με τον έλεγχο έργων & εργασιών δόμησης

Διευκρινήσεις σχετικά με τον έλεγχο έργων & εργασιών δόμησης

Διευκρινήσεις σχετικά με τον έλεγχο έργων & εργασιών δόμησης

Διευκρινήσεις εξέδωσε η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με τον έλεγχο έργων & εργασιών δόμησης.

Αναλυτικά, η Διεύθυνση στην ενημέρωσή της αναφέρει τα ακόλουθα:

«Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού εγγράφου, µετά από πληθώρα ερωτηµάτων υπηρεσιών και ιδιωτών µηχανικών σχετικά µε τη διαδικασία που ακολουθείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες δόµησης στην περίπτωση παράλειψης «παραλαβής» κάποιου από τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 του ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α) σταδίου έργου, από αρµόδιο ελεγκτή δόµησης, και λαµβάνοντας υπόψη :

  • την παρ.7 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 299/16.1.2014 (ΦΕΚ 57/Β) «Έλεγχος έργων και εργασιών δόµησης.», στην οποία ορίζεται ότι: «7. Σε περίπτωση που κατά τον αρχικό ή ενδιάµεσο έλεγχο διαπιστωθεί ότι η κατασκευή βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο εργασιών, ο Ελεγκτής ∆όµησης διενεργεί τον έλεγχο και σηµειώνει στις παρατηρήσεις του το στάδιο των οικοδοµικών εργασιών (επισυνάπτεται και φωτογραφία του έργου), καθώς επίσης και τη µη έγκαιρη υποβολή αιτήµατος για έλεγχο δόµησης από τον επιβλέποντα µηχανικό, προκειµένου να επιβληθούν κυρώσεις στον επιβλέποντα µηχανικό σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν. 4030/2011, λαµβάνοντας υπόψη και το γεγονός της διαπίστωσης ή µη παραβάσεων.».
  • την παρ.3 του άρθρου 7 του ν.4030/2011, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση της µε την παρ.3 του άρθρου 50 του ν.4178/13 ορίζεται ότι: « Οι έλεγχοι διενεργούνται από διαφορετικό κάθε φορά Ελεγκτή ∆όµησης µε αυτοψία και έλεγχο της εφαρµογής των µελετών βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια δόµησης. Η µη τήρηση του παραπάνω ελέγχου αποτελεί λόγο άµεσης διακοπής οικοδοµικών εργασιών, για τη συνέχιση των οποίων απαιτείται έλεγχος από Ελεγκτή ∆όµησης, κατά τον οποίο αποτυπώνεται η υφιστάµενη κατάσταση των εργασιών.» 

προκύπτει ότι:

  1. Όταν ο ελεγκτής δόµησης διενεργεί τον έλεγχο ενώ η οικοδοµή βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο εργασιών αλλά στο πόρισµα του δεν διαπιστώνεται παράβαση της οικοδοµής σε σχέση µε τις εγκεκριµένες µελέτες της άδειας δόµησης, τότε πέραν της επιβολής των κυρώσεων στον επιβλέποντα µηχανικό, από την κείµενη πολεοδοµική νοµοθεσία δεν προβλέπονται άλλες κυρώσεις οι οποίες να αφορούν το έργο και την πρόοδο των εργασιών αυτού.
  2. Όταν η αρµόδια υπηρεσία δόµησης διαπιστώνει ότι η οικοδοµή βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο χωρίς να έχει διενεργηθεί ο προβλεπόµενος έλεγχος από τον ελεγκτή δόµησης οφείλει ακόµα και αν δεν διαπιστώνονται πολεοδοµικές παραβάσεις να προβεί άµεσα σε διακοπή των οικοδοµικών εργασιών και να ενηµερώσει το αρµόδιο τµήµα του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, ∆όµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων. Μετά την κοινοποίηση του πορίσµατος του Ελεγκτή ∆όµησης εφόσον και από το πόρισµα προκύπτει ότι η οικοδοµή είναι σύµφωνη µε τις εγκεκριµένες µελέτες της άδειας δόµησης, η αρµόδια υπηρεσία δόµησης επιτρέπει τη συνέχιση των οικοδοµικών εργασιών.
  3. Στις περιπτώσεις που ο ελεγκτής δόµησης διενεργεί τον έλεγχο ενώ η οικοδοµή βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο εργασιών και ταυτόχρονα διαπιστώνονται υπερβάσεις σε σχέση µε την άδεια δόµησης, τότε ακολουθείται η προβλεπόµενη νοµοθεσία περί αυθαιρέτων κατασκευών και η συνέχιση οικοδοµικών εργασιών επιτρέπεται µετά την αποκατάσταση της νοµιµότητας της οικοδοµής (έκδοση αναθεώρησης της άδειας δόµησης για νοµιµοποίηση βάση της παρ.6 του άρθρου 4 του ν.4067/12, άρση των πολεοδοµικών παραβάσεων, κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών κλπ).

Παρακαλείσθε για την εφαρµογή των ανωτέρω προς διασφάλιση της ενιαίας εφαρµογής της πολεοδοµικής νοµοθεσίας.»

Δείτε το σχετικό έγγραφο, εδώ.

ΠΗΓΗwww.b2green.gr
SHARE