Ευρωπαϊκές επενδύσεις 7,6 δισ. ευρώ σε βασικά έργα μεταφορών

Ευρωπαϊκές επενδύσεις 7,6 δισ. ευρώ σε βασικά έργα μεταφορών

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INFO_TEE/INFO_2015/11_15/NEWSLETTER20151106.pdf

Ευρωπαϊκές επενδύσεις 7,6 δισ.  ευρώ σε βασικά έργα μεταφορών

Καθώς η Επιτροπή Γιούνκερ διανύει το δεύτερο έτος της θητείας της, ανακοινώθηκαν χθες νέα μέτρα για την τόνωση των επενδύσεων στην Ευρώπη μέσω  της δεύτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ). Οι επενδύσεις αυτές αφορούν την χρηματοδότηση βασικών έργων στον τομέα των μεταφορών με ποσό άνω των 7,6 δισ. ευρώ.

Από το ποσό αυτό, 6,5 δισ. ευρώ προορίζονται για έργα στα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, με στόχο την καλύτερη ενσωμάτωσή τους στην εσωτερική αγορά.

Στα κράτη αυτά συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα. Μαζί με το Επενδυτικό Σχέδιο που υπέβαλε η Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2014 – και ειδικότερα το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)  η ΔΣΕ στοχεύει να γεφυρώσει το επενδυτικό χάσμα στην Ευρώπη, προκειμένου να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, μία από τις προτεραιότητες του Προέδρου Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Προκειμένου να επιτευχθούν συνέργειες με άλλες προτεραιότητες της Επιτροπής, όπως η Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, η φετινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις καινοτόμες μεταφορές. Τα έργα που χρηματοδοτούνται από το γενικό κονδύλιο (1,1 δισ. ευρώ και για τα 28 κράτη μέλη) περιλαμβάνουν ευφυή συστήματα μεταφορών ή συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας, όπως το ERTMS (σιδηροδρομικές μεταφορές), το SESAR (αερομεταφορές) ή το RIS (πλωτές μεταφορές). Το κονδύλι «συνοχής» (6,5 δισ. ευρώ για 15 κράτη μέλη) θα συμπληρώσει τις προτεραιότητες αυτές με βασικα επενδυτικά έργα σε βιώσιμους τρόπους μεταφοράς, όπως οι σιδηροδρομικές και οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές. Τα μέτρα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προτεραιότητας της Επιτροπής για τη δημιουργία μιας Ενεργειακής Ένωσης με μια μακρόπνοη πολιτική για το κλίμα. Η ενίσχυση θα χορηγηθεί κατόπιν διαγωνισμού, με τη μορφή συγχρηματοδότησης της ΕΕ, μετά από ενδελεχή διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 16 Φεβρουαρίου 2016. Τα αποτελέσματα των προσκλήσεων θα δημοσιευθούν έως το καλοκαίρι του 2016.

ΠΗΓΗportal.tee.gr
SHARE