ΛΑΕ: Συμμετέχουμε μαζικά στην γενική απεργία

ΛΑΕ: Συμμετέχουμε μαζικά στην γενική απεργία

ΛΑΕ: Συμμετέχουμε μαζικά στην γενική απεργία

Η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ με την εφαρ­μο­γή των μέ­τρων του τρίτου μνη­μο­νί­ου και την ψή­φι­ση των προ­α­παι­τού­με­νων προ­χω­ρά­ει στην εφαρ­μο­γή κα­ται­γι­σμού μέ­τρων ενά­ντια στην ερ­γα­τι­κή τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώ­μα­τα.

Το πόρισμα της Επιτροπής των λεγόμενων «Σοφών» για το ασφαλιστικό αποτελεί ένα ακραίο αντικοινωνικό, μανιφέστο εκθεμελίωσης της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, καταστροφής των συντάξεων και εξαθλίωσης των συνταξιούχων.

Η συ­νε­χι­ζό­με­νη σε πρω­το­φα­νή επί­πε­δα φο­ρο­λη­στεία, οι μειώ­σεις σε μι­σθούς και συ­ντά­ξεις με το νέο μι­σθο­λό­γιο, η κα­τάρ­γη­ση των συλ­λο­γι­κών συμ­βά­σε­ων και η προ­βλε­πό­με­νη νέα επί­θε­ση με στόχο την εκ­μη­δέ­νι­ση των ερ­γα­σια­κών και συν­δι­κα­λι­στι­κών δι­καιω­μά­των, απο­τε­λούν την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και το μέλ­λον που προ­ε­τοι­μά­ζουν.

Η δη­μό­σια παι­δεία και υγεία δια­λύ­ο­νται. Τα κενά στα σχο­λεία της χώρας πα­ρα­μέ­νουν ακά­λυ­πτα, πολ­λές κλι­νι­κές δη­μό­σιων νο­σο­κο­μεί­ων μέ­νουν χωρίς για­τρούς και νο­ση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό, με απο­τέ­λε­σμα τα νο­σο­κο­μεία να απει­λού­νται με λου­κέ­το.

Η φτωχομεσαία αγροτιά ξεκληρίζεται με την πρωτοφανή υπερφορολόγηση και τη συνεχή αύξηση του κόστους παραγωγής.

Λι­μά­νια, αε­ρο­δρό­μια ενέρ­γεια και νερό ξε­που­λιού­νται μαζί με ολό­κλη­ρες δη­μό­σιες εκτά­σεις.

Οι πλει­στη­ρια­σμοί ακόμη και πρώ­της κα­τοι­κί­ας θα είναι πραγ­μα­τι­κό­τη­τα μετά την εκ­χώ­ρη­ση των «κόκ­κι­νων δα­νεί­ων» στους διε­θνείς κερ­δο­σκό­πους.

Ακόμη και η αναι­μι­κή προ­ε­κλο­γι­κή υπό­σχε­ση της κυ­βέρ­νη­σης ότι θα «απα­λύ­νει» τα σκλη­ρά μέτρα των μνη­μο­νί­ων με «παράλληλο πρόγραμμα» και κοι­νω­νι­κά ισο­δύ­να­μα, τώρα κα­ταρ­ρέ­ει. Δεν έχει ισο­δύ­να­μα ούτε για τον ΦΠΑ 23% στην ιδιω­τι­κή εκ­παί­δευ­ση, ούτε για να κα­λύ­ψει τα χρή­μα­τα από την κα­τάρ­γη­ση του 5ευ­ρου στα νο­σο­κο­μεία. Η κυβέρνηση δεν έχει λύσεις γιατί είναι υποταγμένη στους δανειστές, την ΕΕ και το ντόπιο κεφάλαιο που επιβάλλουν τις μνημονιακές πολιτικές.

Τα μόνα μέτρα, που μπο­ρούν να σπά­σουν τη λι­τό­τη­τα των μνη­μο­νια­κών πο­λι­τι­κών, είναι η φο­ρο­λό­γη­ση του πλού­του, η εθνι­κο­ποί­η­ση των τρα­πε­ζών και η επα­να­κρα­τι­κο­ποί­η­ση των δη­μό­σιων ορ­γα­νι­σμών και φο­ρέ­ων που έχουν ιδιω­τι­κο­ποι­η­θεί, η παύση πλη­ρω­μών στους δα­νει­στές, η δια­γρα­φή του χρέ­ους και η έξο­δος από την ευ­ρω­ζώ­νη. Τότε θα έχου­με την ανα­γκαία οι­κο­νο­μι­κή ρευ­στό­τη­τα να σώ­σου­με τα ασφα­λι­στι­κά τα­μεία, να μειώ­σου­με την ανερ­γία, να χρη­μα­το­δο­τή­σου­με τη δη­μό­σια παι­δεία και υγεία.

Η Λαϊκή Ενότητα συμμετέχει και στηρίζει τους λαϊκούς και εργατικούς αγώνες που γίνονται και θα γίνουν όλο το επόμενο διάστημα, προσπαθώντας να συμβάλλει στο συντονισμό και στην κλιμάκωσή τους, καθώς και στη δημιουργία ενός εργατικού μετώπου πάλης για την ανατροπή της λιτότητας και των μνημονιακών πολιτικών.

Με τους ενωτικούς μαζικούς αγώ­νες μας μπο­ρού­με να τους στα­μα­τή­σου­με!!

Όλοι μαζί, οργανώνουμε την αντίστασή μας, συμμετέχουμε μαζικά στην γενική απεργία της 12ης Νοεμβρίου και διεκδικούμε:

  • Όχι στις μειώ­σεις συ­ντά­ξε­ων και στην αύ­ξη­ση των ορίων ηλι­κί­ας. Δη­μό­σιο, κα­θο­λι­κό, αλ­λη­λέγ­γυο, ανα­δια­νε­μη­τι­κό σύ­στη­μα κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης για όλους
  • Αύ­ξη­ση της δη­μό­σιας χρη­μα­το­δό­τη­σης στην παι­δεία και την υγεία. Άμεση κά­λυ­ψη των κενών με προ­σλή­ψεις μό­νι­μου προ­σω­πι­κού
  • Όχι στις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις των λι­μα­νιών, των αε­ρο­δρο­μί­ων και κοι­νω­νι­κών αγα­θών.
  • Όχι στα χα­ρά­τσια και τη φο­ρο­ε­πι­δρο­μή στα λαϊκά στρώ­μα­τα, κα­τάρ­γη­ση του ΕΝΦΙΑ, ατο­μι­κό αφο­ρο­λό­γη­το όριο 12.000 με κατάργηση των τεκμηρίων.
  • Κα­νέ­να σπίτι στα χέρια τρα­πε­ζί­τη – Δια­γρα­φή χρεών των λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών.

Η Λαϊκή Ενότητα Καρδίτσας καλεί όλους τους εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τη νεολαία, αλλά και τους αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού μας, να δώσουμε αγωνιστικό παρών στην απεργιακή συγκέντρωση, την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, στις 10.30 π.μ. στην κεντρική πλατεία Καρδίτσας.

SHARE