23 προσλήψεις στο Δήμο Τρικκαίων

23 προσλήψεις στο Δήμο Τρικκαίων

Ανακοινωση για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού πέντε ( 5 ) θέσεων με πλήρη απασχόληση και δεκαοκτώ ( 18 ) θέσεων ωρομίσθιων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα τρία ( 3 ) Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Τρικκαίων ( ΚΔΑΠ « Ο ΣΤΑΘΜΟΣ », ΚΔΑΠ « ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», και ΚΔΑΠ « Η ΟΜΟΝΟΙΑ 10ου Δημοτικού Σχολείου » και στο Κ.Δ.Α.Π. – ΜΕΑ « Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ » Β” βάρδια ( απογευματινή )» και συγκεκριμένα για τις εξής θέσεις ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων

( βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α ), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα ( τυπικά και τυχόν πρόσθετα ) προσόντα

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔ/ΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
109 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ( Κ.Δ.Α.Π.) ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης και

μέχρι

31/8/2016 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματο

ς

1
110 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ( Κ.Δ.Α.Π.) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ

Από την υπογραφή της σύμβασης κα

μέχρι

31/7/2016.

1

Οι ώρες απασχόλησης ημερησίως καθορίζονται ανάλογα με

τις

υπηρεσιακές ανάγκες

111 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ( Κ.Δ.Α.Π.) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Από την υπογραφή της σύμβασης κα

μέχρι

31/7/2016.

1

Οι ώρες απασχόλησης ημερησίως καθορίζονται ανάλογα με

τις

υπηρεσιακές ανάγκες

 

 

112 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ( Κ.Δ.Α.Π.) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΑ

Από την υπογραφή της σύμβασης κα

μέχρι

31/7/2016.

1

Οι ώρες απασχόλησης ημερησίως καθορίζονται ανάλογα με

τις

υπηρεσιακές ανάγκες

113 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ( Κ.Δ.Α.Π.) ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Για τους πλήρους απασχόλησης:

Από την υπογραφή της σύμβασης και

μέχρι

31/8/2016 με

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματο

ς

Για τους ωρομίσθιους:

Από την υπογραφή της σύμβασης και

μέχρι

31/07/2016.

1

3

Οι ώρες απασχόλησης ημερησίως καθορίζονται ανάλογα με

τις

υπηρεσιακές ανάγκες

114 ΚΔΑΠ - ΜΕΑ « ΗΦΑΙΣΤΟΣ» ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης και

μέχρι

31/8/2016 με

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματο

ς

1
115

ΚΔΑΠ – ΜΕΑ

« ΗΦΑΙΣΤΟΣ»

ΔΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

1η

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Σχεδιάσεως Έργων έλλειψη της 1ης τότε

2η

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Γραφικών Τεχνών

Από την υπογραφή της σύμβασης κα

μέχρι

31/8/2016 με

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματο

ς

1
116 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ( Κ.Δ.Α.Π.) ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Από την υπογραφή της σύμβασης κα

μέχρι

31/7/2016.

4

Οι ώρες απασχόλησης ημερησίως καθορίζονται ανάλογα με

 

 

τις

υπηρεσιακές ανάγκες

117 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ( Κ.Δ.Α.Π.) ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

( ΜΠΑΣΚΕΤ )

Από την υπογραφή της σύμβασης και

μέχρι

31/7/2016.

2

Οι ώρες απασχόλησης ημερησίως καθορίζονται ανάλογα με

τις

υπηρεσιακές ανάγκες

118 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ( Κ.Δ.Α.Π.) ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ

Από την υπογραφή της σύμβασης και

μέχρι

31/7/2016.

1

Οι ώρες απασχόλησης ημερησίως καθορίζονται ανάλογα με

τις

υπηρεσιακές ανάγκες

119 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ( Κ.Δ.Α.Π.) ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Από την υπογραφή της σύμβασης καιμέχρι 31/7/2016.

2

Οι ώρες απασχόλησης ημερησίως καθορίζονται ανάλογα με

τις

υπηρεσιακές ανάγκες

120 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ( Κ.Δ.Α.Π.) ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

( ΤΕΝΙΣ )

Από την υπογραφή της σύμβασης και

μέχρι

31/7/2016.

1

Οι ώρες απασχόλησης ημερησίως καθορίζονται ανάλογα με

τις

υπηρεσιακές ανάγκες

121 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ( Κ.Δ.Α.Π.) ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

Από την υπογραφή της σύμβασης και

μέχρι

31/7/2016.

1

Οι ώρες απασχόλησης ημερησίως καθορίζονται ανάλογα με

τις

υπηρεσιακές ανάγκες

122

ΚΔΑΠ – ΜΕΑ

« ΗΦΑΙΣΤΟΣ»

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης κα

μέχρι

31/8/2016 με

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματο

ς

1
123 Κέντρα Δημιουργικής ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ Από την 1

 

Απασχόλησης Παιδιών ( Κ.Δ.Α.Π.) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ

υπογραφή της σύμβασης και

μέχρι

31/7/2016.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του ανωτέρω Παραρτήματος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
ΠΡΟΣΟΧΗ : : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «23-1-2015» επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 420 00, Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού και Οργάνωσης, υπόψη κυρίου Χρήστου Βαβίτσα (τηλ. επικοινωνίας: 24313-51182).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ) . Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις
συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες , από 15/11/2015 έως 24/11/2015 (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ)• γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ” όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ