Επιτόπιοι έλεγχοι σε κατοικίες υπαχθείσες στο «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον»

Επιτόπιοι έλεγχοι σε κατοικίες υπαχθείσες στο «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον»

Επιτόπιοι έλεγχοι σε κατοικίες υπαχθείσες στο «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον»

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού προγραμμάτισε διενέργεια επιτόπιας επιθεώρησης της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα ενίσχυσης νοικοκυριών και ενεργειακών επιθεωρήσεων – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» (Κωδικός MIS 352483) με δικαιούχο την ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

Συγκεκριμένα, η επιτόπια επιθεώρηση θα διενεργηθεί από 7/12/2015 έως 8/12/2015, σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

  • στις 7/12/2015 επιτόπια επιθεώρηση στις κατοικίες με αποφάσεις υπαγωγής: 30-2013122354987, 29-2013112951918, 36-2014112179731
  • στις 8/12/2015 επιτόπια επιθεώρηση στις κατοικίες με αποφάσεις υπαγωγής: 34-2014071568965, 36-2014112181947, 33-2014051463725, 34-2014071571828.

Αντικείμενο της επιτόπιας Επιθεώρησης είναι η επιβεβαίωση:

  • Των στοιχείων φυσικής υλοποίησης του έργου ως προς το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και το εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο συναρτήσει του οικονομικού αντικειμένου που έχει πραγματοποιηθεί.
  • Της τήρησης της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών και των διαδικασιών εκτέλεσης των πράξεων.