Ενημέρωση δικαιούχων της δράσης 2.3Β «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων», σχετικά...

Ενημέρωση δικαιούχων της δράσης 2.3Β «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων», σχετικά με τη ρήτρα αναθεώρησης

Ενημέρωση δικαιούχων της δράσης 2.3Β «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων», σχετικά με τη ρήτρα αναθεώρησης

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Καρδίτσας γίνεται γνωστό στους δικαιούχους της Δράσης  2.3Β «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων», σχετικά με τη δυνατότητα που τους δίνεται να αποχωρήσουν από τη εν λόγω δράση από την 1.1.2015 και μετά, χωρίς να τους ζητηθεί επιστροφή χρημάτων, μόνον εφόσον το σύνολο της αρόσιμης έκτασής τους (εντός και εκτός δράσης) είναι άνω των 10 εκταρίων (100 στρεμμάτων).

Διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι που εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία, μπορούν να επιλέξουν :

1) Είτε να αποχωρήσουν από 1.1.2015, δηλαδή να πληρωθούν μόνο για τα 3 πρώτα έτη εφαρμογής (2012, 2013, 2014) για τους δικαιούχους της 1ης Πρόσκλησης ή για τα 2 πρώτα έτη εφαρμογής για τους δικαιούχους της 2ης Πρόσκλησης (2013,2014).

2)  Είτε να αποχωρήσουν από 1.1.2016, δηλαδή να πληρωθούν για τα 4 πρώτα έτη εφαρμογής (2012, 2013, 2014 και 2015) για τους δικαιούχους της 1ης Πρόσκλησης ή για τα 3 πρώτα έτη εφαρμογής για τους δικαιούχους της 2ηςΠρόσκλησης(2013,2014,2015)

3)Είτε να αποχωρήσουν από την 1.1.2017 (μόνο για τους δικαιούχους της 2ης Πρόσκλησης),        δηλαδή να πληρωθούν για τα 4 πρώτα έτη εφαρμογής (2013, 2014,2015&2016).

4)Είτε να παραμείνουν στη δράση συνεχίζοντας την τήρηση των δεσμεύσεών τους μέχρι το    πέρας της πενταετίας, εξακολουθώντας να λαμβάνουν το 100% της ενίσχυσης που ελάμβαναν και στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013 (δεν θα υποστούν μειώσεις στο ύψος ενίσχυσης της Δράσης).

Οι λοιποί δικαιούχοι (δικαιούχοι με συνολική αρόσιμη γη μικρότερη των 100 στρ.), είναι υποχρεωμένοι να συνεχίσουν την τήρηση των δεσμεύσεων της Δράσης 2.3 (Β) μέχρι το πέρας της πενταετίας. Σε αντίθετη περίπτωση, θα τους επιβληθούν οι σχετικές από το θεσμικό πλαίσιο κυρώσεις.

Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, θα δοθούν με νεώτερη ανακοίνωσή  μας.

Με Ε.Π.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης
Δημήτριος Β. Κωστής
Γεωπόνος

SHARE