Ειδικό συνεργάτη ζητά ο δήμος Αργιθέας

Ειδικό συνεργάτη ζητά ο δήμος Αργιθέας

Ειδικό συνεργάτη ζητά ο δήμος Αργιθέας

Την πρόθεση για την πρόσληψη με επιλογή, ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ειδικότερα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, απόφοιτου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Σχολής μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής με επαρκείς γνώσεις στα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου Αργιθέας που σχετίζονται με τη Στρατηγική Πληροφοριακών Συστημάτων, Επιχειρηματική Στατιστική, Ανάλυση δεδομένων (Data analyst) και την εν γένει τεχνική υποστήριξη του δήμου Αργιθέας στα πληροφοριακά συστήματα,.

Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για την εν γένει τεχνική υποστήριξη του δήμου Αργιθέας στα πληροφοριακά συστήματα, στη Στρατηγική Πληροφοριακών Συστημάτων, Επιχειρηματική Στατιστική, Ανάλυση δεδομένων (Data analyst). θέματα πληροφοριακών έργων, την παρακολούθηση ελέγχου των εσόδων, τον εντοπισμό ακινήτων μέσω Η/Υ. Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελούνται (αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισμού, στοιχεία κόστους κλπ) και αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του κάθε τμήματος.

Ενημερώνει το προσωπικό και μεριμνά για την   εφαρμογή καινοτομιών και την προσαρμογή της λειτουργίας της διοικητικής και οικονομικής ενότητας στις εξελίξεις του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ Σχολής μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Γ) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

Δ) Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθεί.

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/2007 ότι δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν.3584/2007 και του άρθρου 17 του Ν. 3584/2007 και όσα δικαιολογητικά αποδεικνύουν τα προαναφερθέντα προσόντα τους, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης στον Τύπο ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αργιθέας και στην ιστοσελίδα του δήμου Αργιθέας (www dimosargitheas.gr), δηλαδή και 05-01-2016 στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αργιθέας – Ανθηρό απευθύνοντάς την στην αρμόδια υπάλληλο (κ. Αθηνά Τσίγκα – τηλ: 2445350410) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

SHARE