Τακτική και ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας στις 30/12/2015

Τακτική και ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας στις 30/12/2015

Τακτική και ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας στις 30/12/2015

30η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, των άρθρων 95 & 96 του Ν.3463/06 και των άρθρων 2 & 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 30-12-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00′ μ.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή και ενσωμάτωση διορθώσεων – παρατηρήσεων στο νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας (εισ.:αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ψημμένος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Κ έτους 2016 (εισ.: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ Μιχ. Τάντος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αναμόρφωσης του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας του Δ.Ο.Π.Α.Κ έτους 2016 (εισ.: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ Μιχ. Τάντος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή σε συνέδριο της ΚΕΔΕ με θέμα “Μοντέλα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και ο ρόλος των Ο.Τ.Α – Εκτίμηση χωρικών, πληθυσμιακών και οικονομικών παραμέτρων” (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου “Αποκατάσταση – επανάχρηση παλαιάς αγροτικής αποθήκης στη Δ.Κ Καρδιτσομαγούλας” (εισ.:Β. Ελευθερίου)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη μη χορήγηση παροχής σε είδος (γάλα) στους εργαζόμενους του Δήμου Καρδίτσας για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό συνδρομών του Δήμου Καρδίτσας σε εφημερίδες και περιοδικά έτους 2016 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπών έτους 2016 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων (κατεστραμμένων Η/Υ, οθονών, εκτυπωτών και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού) (εισ.: Θ. Μαυραντζάς)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση των υπ’αριθμ. Κ3, Κ7, Κ10, Κ11, Κ12, Κ17 και Κ18 καταστημάτων της Δημοτικής Λαχαναγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας εκμίσθωση του υπ’αριθμ. Ι-5 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας εκμίσθωση του υπ’αριθμ. Ι-23 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων τροχαίας (Δημ. Δανάλης κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων τροχαίας και δημοτικής αστυνομίας (Β. Αγγέλης) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων ελεγχόμενης στάθμευσης (Δημ. Μακέδος κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων τροχαίας και επαναβεβαίωση σε νέους οφειλέτες (Δ. Χανής κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων δημοτικής αστυνομίας και επαναβεβαίωση σε νέους οφειλέτες (Ιω. Δημητριάδης κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων ελεγχόμενης στάθμευσης και επαναβεβαίωση σε νέους οφειλέτες (Ελ. Χατζή κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους τέλους 0,5% (Ελ. Σιώμου) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή αποζημίωσης σε υπάλληλο του Δήμου Καρδίτσας λόγω συνταξιοδότησης (εισ.:Αθ. Κουκούλης)
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση συμβάσεων προμήθειας καυσίμων μέχρι την 31/3/2016 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση συμβάσεων προμήθειας τροφίμων μέχρι την 28/2/2016 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
 23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση συμβάσεως προμήθειας γάλακτος εργαζομένων μέχρι την 28/2/2016 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
 24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση συμβάσεως προμήθειας καθαριστικών μέχρι την 28/2/2016 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
 25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την επιχορήγηση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης – Πνευματικού Κέντρου από το Κληροδότημα Βαλταδώρου (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
 26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή κοινοχρήστων που αφορούν το κληροδότημα Βαλταδώρου (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

31η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, των άρθρων 95, 96 & 163 του Ν.3463/06 και των άρθρων 2 & 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε Ειδική Συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 30-12-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00“ μ.μ, με μοναδικά θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2014 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του ισολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2014 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
SHARE