Εξοικονομώ: επιστροφή δεσμευμένων πόρων που δεν επενδύθηκαν από τους δικαιούχους

Εξοικονομώ: επιστροφή δεσμευμένων πόρων που δεν επενδύθηκαν από τους δικαιούχους

Εξοικονομώ: επιστροφή δεσμευμένων πόρων που δεν επενδύθηκαν από τους δικαιούχους

Οι Υπουργοί Οικονομικών, Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, συνυπέγραψαν νέα τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σύστασης του ταμείου «Εξοικονόμηση Κατ” Οίκον».

Σύμφωνα με την τροποποίηση, Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3 μετά την παρ. 2 του άρθρου 9:

«Πόροι του Ταμείου, για τους οποίους μετά από σχετικές αναφορές προόδου του ∆ικαιούχου, εκτιμάται ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα επένδυσης, δύναται να επιστρέφονται στο Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων εν όλω ή εν μέρει και ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα που συνεισέφερε, με εισήγηση της ασκούσας καθήκοντα ∆ιαχειριστικής Αρχής ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ και απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕΣΠΑ»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ” αριθμ. πρωτ. 31654/ΕΥΘΥ1415/20.7.2010 (ΦΕΚ1262/Β/6.8.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.