Έγκριση για 49 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Λάρισας

Έγκριση για 49 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Λάρισας

Έγκριση για 49 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Λάρισας

Προσλήψεις προσωπικού με την σύναψη 49 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Λάρισας ενέκρινε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Συγκριμένα το ΥΠΕΣ με απόφαση του που εκδόθηκε την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς ενέκρινε τη σύναψη σαράντα εννέα (49) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στη ΔΕΥΑ Λάρισας για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει με εποπτεία του ΑΣΕΠ ενώ απο τις προσλήψεις προκαλείται δαπάνη ποσού τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι δύο (459.522€) ευρώ περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Λάρισας η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττει ο ανωτέρω φορέας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η απόφαση για τις προσλήψεις λήφθηκε μετά και την βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του ανωτέρω φορέα ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του.

ΠΗΓΗ:  www.dikaiologitika.gr