ΥΠΕΝ: Ως 30/11 του 2016 η πληρωμή επιδοτούμενων τόκων του Εξοικονομώ

ΥΠΕΝ: Ως 30/11 του 2016 η πληρωμή επιδοτούμενων τόκων του Εξοικονομώ

ΥΠΕΝ: Ως 30/11 του 2016 η πληρωμή επιδοτούμενων τόκων του Εξοικονομώ

Σε τροποποίηση της απόφασης για το Εξοικονομώ κατ’ Οίκον προχώρησε το ΥΠΕΝ, θέτοντας ως καταληκτική ηµεροµηνία επιλεξιµότητας τόκων την 30.11.2016.

Πιο αναλυτικά, αποφασίζονται τα εξής:

Την τροποποίηση της µε Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 54/26.01.2011) µε τίτλο «Προκήρυξη του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως κατωτέρω:

Α. Μετά το δέκατο ένατο εδάφιο της παραγράφου 1.2 «Σύντοµη περιγραφή – ∆ιάρκεια Προγράµµατος» του Οδηγού του Προγράµµατος, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Εξαίρεση αποτελούν οι επιδοτούµενοι τόκοι, που είναι επιλέξιµοι έως 30.11.2016, η δε πληρωµή τους από το Ταµείο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει γίνει έως 31.12.2016, σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής C(2013) 1573, όπως έχει τροποποιηθεί µε την απόφαση C(2015) 2771/30.04.02015.».

Β. Το σηµείο 3 στο εδάφιο του Κεφαλαίου 4 που αναφέρεται στους όρους της δανειακής σύµβασης αντικαθίσταται ως εξής: «Η διάρκεια του δανείου είναι τέσσερα (4), πέντε (5) ή έξι (6) έτη, µε καταληκτική ηµεροµηνία επιλεξιµότητας τόκων την 30.11.2016.».