Συνεδριάζει στις 22 Ιανουαρίου το Δ.Σ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδριάζει στις 22 Ιανουαρίου το Δ.Σ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδριάζει στις 22 Ιανουαρίου το Δ.Σ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 22η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 Μ.με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου. (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων 2015 που δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31-12-2015 (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 80.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας) και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 για την κατανομή του. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί μέχρι 31-12-2015 (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος )
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δεκτικότητα Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος )
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παροχή εξουσιοδότησης για τη χρήση των λογαριασμών του Δήμου στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης ορισμού μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ του έτους 2016 – Έγκριση προμηθειών – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτών. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών για το έτος 2016:

α) Παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης μέχρι του ποσού 5.869,40 € χωρίς Φ.Π.Α.

β)  Παραλαβής έργων από 5869,41 € και πάνω χωρίς Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών (εργασιών-μεταφορών) για το έτος 2016 – Έγκριση υπηρεσιών, μεταφορών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτών (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 2. Συζήτησηκαι λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης-επισκευής οχημάτων του Δήμου για το έτος 2016 (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τα Μητρώα Αρρένων 2015 (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2016 (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης αγοραίας αξίας ζώων ή προϊόντων (Εισηγητής: Πρόεδρος )
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2016. (Εισηγητής: Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα ως συνδρομητή σε εφημερίδες, έντυπα, ιστοσελίδες κλπ για το έτος 2016 (Εισηγητής: Δήμαρχος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγχώνευση Νομικών Προσώπων του Δήμου. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανέγερση Διοικητηρίου (Κατασκευή Διοικητηρίου Δήμου Πλαστήρα)». (Εισηγητής: Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας «Νομιμοποίηση Ξενώνα Φυλακτής» (Εισηγητής: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της εργασίας «Εργασίες Τοποθέτησης Υδρομέτρων». (Εισηγητής: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Αποκατάσταση βρύσης Γούρνα Μορφοβουνίου» (Εισηγητής: Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας μουσικής στην κ. Σπύρου Μαρία του Γεωργίου. (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της εταιρίας «Έξοδος Αιγαίου-Θεατρική Έξοδος» για χρήση του ανοικτού θεάτρου της πλαζ Πεζούλας. (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

Ο Πρόεδρος

ΘωμάςΣτεργιόπουλος

SHARE