Ενημέρωση του Δήμου Μουζακίου σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων

Ενημέρωση του Δήμου Μουζακίου σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων

Του Αντιδημάρχου Καθαριότητας κ. Κουτσογιάννη

Ενημέρωση του Δήμου Μουζακίου σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων

Ο Δήμος Μουζακίου ενημερώνει όλους τους δημότες ότι απαγορεύεται η ρίψη απορριμμάτων και μπαζών στην κοίτη του Παμίσου ποταμού. Για την εναπόθεση των απορριμμάτων τους που δεν μπορούν να διατεθούν μέσω των πράσινων κάδων, ο Δήμος Μουζακίου διαθέτει μεγάλες «σκάφες» όπου επιβάλλεται να τοποθετούνται τα ογκώδη απορρίμματα.
Επίσης ενημερώνονται οι δημότες που διαθέτουν στέγες, καμινάδες ή άλλη μορφή αμιάντου στις οικίες τους, ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 9971/147889/1-10-2013 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα παρακάτω:
«Για την προστασία του περιβάλλοντος επιβάλλεται όσοι απομακρύνουν τον αμίαντο από τις οικίες του, οφείλουν να τον διαχειρίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/8-3-91/ «Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου ΚΥΑ 13588/725/06 ΦΕΚ 383/28-3-2006:» Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλημα» του Συμβουλίου της 12/12/1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμόν 19396/1546/1997 ΚΥΑ: «μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» ΚΥΑ 4229/395/13 ΦΕΚ 318/Β/15-2-2013: προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης αμιάντου ή και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή και υλικών που περιέχουν αμίαντο) ουσιαστικά να απομακρυνθούν από εταιρεία έχουσα το ανάλογο δικαίωμα»
Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Μουζακίου κ. Κουτσογιάννης για το θέμα τόνισε τα παρακάτω: «Παρακαλούμε τους δημότες μας όταν αποσύρουν τον αμίαντο από τα σπίτια τους να εφαρμόζουν τις παραπάνω οδηγίες. Κάνουμε γνωστό στους Δημότες μας επίσης απαγορεύεται η ρίψη σκουπιδιών και μπαζών στην κοίτη του Παμίσου ποταμού, η οποία πλέον θα αστυνομεύεται εντατικά και οι παραβάτες θα αντιμετωπίσουν τις ποινές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία»

SHARE