Υποβολή δηλώσεων εφαρμογής των προγραμμάτων Βιολογικής Γεωργίας, Βιολογικής Κτηνοτροφίας και Διατήρησης...

Υποβολή δηλώσεων εφαρμογής των προγραμμάτων Βιολογικής Γεωργίας, Βιολογικής Κτηνοτροφίας και Διατήρησης Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων

Υποβολή δηλώσεων εφαρμογής των προγραμμάτων Βιολογικής  Γεωργίας, Βιολογικής Κτηνοτροφίας και Διατήρησης Απειλούμενων Αυτόχθονων  Φυλών  Αγροτικών  Ζώων

«  Υποβολή  δηλώσεων  εφαρμογής  των  προγραμμάτων  Βιολογικής  Γεωργίας  ( 4ο  έτος εφαρμογής), Βιολογικής Κτηνοτροφίας (4ο έτος εφαρμογής) και Διατήρησης Απειλούμενων Αυτόχθονων  Φυλών  Αγροτικών  Ζώων ( 3ο έτος εφαρμογής ), για  το  έτος  2015  στην  ΠΕ Καρδίτσας ».

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Καρδίτσας, γίνονται γνωστά τα εξής:

Σύμφωνα  με  το  υπ΄  αριθμ. 136072 / 22-12-2015  έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., η  προθεσμία υποβολής Δηλώσεων εφαρμογής (αιτήσεων πληρωμής) του έτους 2015 των Προγραμμάτων Βιολογικής Γεωργίας  (4ο έτος εφαρμογής) , Βιολογικής Κτηνοτροφίας (4ο έτος εφαρμογής) και  Διατήρησης Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών  Αγροτικών Ζώων (3ο έτος εφαρμογής), έχει ως ακολούθως:

Ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 10η Φεβρουαρίου 2016 και για 20 εργάσιμες ημέρες , με καταληκτική ημερομηνία την 9η Μαρτίου 2016.

Μετά την ηλεκτρονική τους υποβολή, οι δηλώσεις εφαρμογής θα εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστημα και θα διαβιβάζονται με ευθύνη των ενδιαφερομένων πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες στην έντυπη μορφή τους με όλα τα σχετικά παραστατικά, στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Καρδίτσας, όπου και θα λαμβάνουν πρωτόκολλο.

Οι δηλώσεις εφαρμογής θα υποβάλλονται στην υπηρεσία μας σε έντυπη μορφή, εντός 70 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής (ημερομηνία οριστικοποίησης).

Μετά την παραλαβή της έντυπης δήλωσης εφαρμογής και την χορήγηση υπηρεσιακού αριθμού πρωτοκόλλου, η υπηρεσία μας θα καταχωρεί το εν λόγω πρωτόκολλο στο πληροφοριακό σύστημα .

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Υποβολή δήλωσης εφαρμογής πέραν των καταληκτικών ημερομηνιών οδηγεί σε μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα του ποσού που ο δικαιούχος θα είχε δικαίωμα να λάβει, εάν οι αιτήσεις είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών οι αιτήσεις θεωρούνται μη αποδεκτές και θα αποκλείονται από την ενίσχυση του συγκεκριμένου έτους.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΩΣΤΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

SHARE