Διευκρινίσεις του ΥΠΟΙΚ για τα ανείσπρακτα ενοίκια

Διευκρινίσεις του ΥΠΟΙΚ για τα ανείσπρακτα ενοίκια

Διευκρινίσεις του ΥΠΟΙΚ για τα ανείσπρακτα ενοίκια

Στα γκισέ των εφοριών θα πρέπει να πάνε πριν υποβάλλουν τη φετινή τους φορολογική δήλωση, όσοι έχουν ανείσπρακτα ενοίκια, αν δεν θέλουν να πληρώσουν φόρο επί ανύπαρκτων εισοδημάτων.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με βάση πρόσφατη διάταξη, για εισοδήματα από ακίνητα που αποκτώνται από 1/1/2015 και μετά, αν δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Τα εν λόγω εισοδήματα θα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, ενώ τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα θα πρέπει να δηλωθούν στον ειδικό κωδικό 125- 126 του Ε1, που αφορά στα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Όμως, η διαδικασία δήλωσης των ανείσπρακτων δεν μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως αλλά χέρι με χέρι κι έτσι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., πριν από την υποβολή της δήλωσης, ευκρινή φωτοαντίγραφα (φωτοτυπίες) των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί, έως και την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης.

Διευκρινίζεται ότι τα ανείσπρακτα εισοδήματα θα δηλώνονται στο έντυπο «Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας Ε2 » και θα μεταφέρονται σε ειδικό κωδικό του εντύπου Ε1 κατά την υποβολή της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

SHARE